wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция на 28 ноември Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете извършеното през 2018 г. и представи обобщените резултати от дейността на центъра за периода 2016-2018 г. В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в пресконференцията участва и г-жа Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ на Община Велико Търново.
За периода от януари – до 28 ноември 2018 г. в офиса на ОИЦ – Велико Търново са консултирани над 500 посетители, които са отправили различни запитвания свързани с финансирането на европроекти. За същия период екипът на центъра е организирал и провел 30 информационни събития с над 650 участници в тях, включително и две информационни обиколки в общините от областта. През 2018 година ОИЦ – Велико Търново е участвал и в две национални информационни кампании - „Европа в моя регион“ и „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, на Мрежата от 28 информационни центъра.
Общо за периода на проекта 2016-2018 г., по който функционира ОИЦ – Велико Търново, центърът е провел 108 събития с над 3000 участници, като на място в офиса на ОИЦ са консултирани над 1400 посетители. Екипът на ОИЦ се е включил и в провеждането на четири национални кампании и общи инициативи на Мрежата от областни информационни центрове. Регистрираните участия в различни прояви и инициативи са 36, като е оказано логистично и организационно съдействие за провеждане на 21 други събития. За последните три години са популяризирани инициативи и проекти на организации и бенефициенти, оказано е съдействие за осъществяването на две национални анкетни проучвания. Екипът на центъра е изготвил и разпространил 35 електронни бюлетина и е генерирал 536 публикации в местните и централни медии. В периода януари 2016 г. – ноември 2018 г. ОИЦ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница новини и информация за актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по ПРСР 2014-2020 г.
В рамките на пресконференцията на ОИЦ – Велико Търново бе изнесена и информация за размера на европейските инвестиции в региона от началото на настоящия програмен период. До момента във Великотърновска област има сключени 156 договора на обща стойност 148 365 533 лв. Най-много – 58 са проектите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 50 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 22 по ОП „Региони в растеж“. Представителите на медиите бяха запознати и с предстоящите за отваряне през 2019 г. процедури и мерки съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
На присъстващите представители на медиите Областен информационен център - Велико Търново раздаде свои информационни и рекламни материали.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.