wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 декември 2018 г. от 10,00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира изнесена приемна с рекламно-информационен щанд във фоайето на Община Велико Търново. Приемната се проведе в рамките на уъркшоп за деца и техните родители за изработване на коледна украса и подаръци, като част от културната програма на Община Велико Търново.
На своя рекламно-информационен щанд екипът на Областен информационен център – Велико Търново представи дейността си и отговори на редица въпроси свързани с предстоящи възможности за кандидатстване за европейско финансиране през 2019 година. Повечето от запитванията бяха свързани с Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Посетителите на щанда бяха запознати и с видовете услуги, предоставяни от ОИЦ – Велико Търново и дейността на Мрежата от информационни центрове за популяризиране Кохезионната политика на ЕС и ЕСИФ.
Раздадени бяха и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново – брошури „Европа в моя регион“, „ОИЦ – Велико Търново 2016-2018 г.“, а децата получиха детски книжки с европейска тематика – „Да опознаем Европа“, „Бени е шампион“, „Уличка „Роза“, „Синият остров“, „Пътешествие към победата“, „Оцвети Европа“.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.