wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 декември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – специалности „Социални дейности“ и „Социално предприемачество“.
Възпитаниците на Великотърновски университет бяха запознати със Споразумението за партньорство с ЕС и неговите стратегически приоритети, Европейските структурни и инвестиционни фондове – ЕСИФ, Оперативните програми в България за периода 2014-2020 г. и възможностите, които те предоставят за младите хора през настоящия програмен период.
Акцент в информационната среща бе представянето на предстоящите възможности през 2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, към която студентите от Великотърновския университет проявиха и най-голям интерес. В рамките на събитието беше представена и информационната система ИСУН 2020 – публичен модул и електронен формуляр за подаване на проектно предложение, както и електронното отчитане на проекти.
Участниците в проявата бяха запознати и с видовете услуги предоставяни от ОИЦ – Велико Търново, както и с дейността на Мрежата от 28 информационни центъра в страната. На присъстващите бяха раздадени и информационни материали и брошури на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.