wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново приключи информационната си обиколка в общините от областта

Близо 160 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 18 до 27 юни 2018 г. в общините от Великотърновски регион.
По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2018 г. Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“, както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
В част от събитията участие взе и Деян Дончев, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Той разясни мерките от ПРСР, чрез които общините биха могли да инвестират в подобряване на различна по вид инфраструктура в населените места, както и тези насочени към малките и средни земеделски производители. Особен интерес по време на срещите имаше към очакваната подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони, която предвижда финансиране в сферата на туризма, производство или продажба на продукти, развитие на услуги и занаяти и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Представителите на общините проявиха интерес към процедурите по оперативните програми „Околна среда“, „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Редица въпроси от участниците бяха зададени във връзка с вече отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

С исторически фестивал ОИЦ – Велико Търново популяризира културни обекти възстановени с европейски средства

На 19 май 2018 г. Областен информационен център – Велико Търново организира исторически форум-фестивал „Европа и Царевград Търнов“, чрез който се популяризираха обекти на културно-историческото наследство, обновени с европейски средства.…

Продължава...

С класически концерт ОИЦ – Велико Търново отбеляза Деня на Европа – 9 май

Деня на Европа – 9 май бе отбелязан в старата столица с празничен концерт, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.Почитателите на класическата музика имаха възможност да се…

Продължава...

„Складова техника“ АД – гр. Горна Оряховица успешно приключи проект по ОПРЧР

На 24 април 2018 г. екипът на Областен информационен център – Велико Търново посети фирма „Складова техника“ АД – гр. Горна Оряховица и присъства на заключителна пресконференция по проект №…

Продължава...

Във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура „Транснационални партньорства“

На 26 март 2018 г. във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.