wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Във Велико Търново се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Interreg V-A Румъния – България

На 22-ри март 2018 г. във Велико Търново се проведе десетото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България. То бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която отчете положителния ефект на Програмата Interreg V-A за развитието на регионите и териториалното сближаване на Румъния и България.
Членовете на комитета взеха важни решения за изпълнението на Програмата чрез която в пограничния регион между България и Румъния ще бъдат инвестирани нови над 109 млн. евро, разпределени сред общо 74 проекта между партньори от двете страни.
На заседанието беше одобрен списък с 85 проекта, от които 14 проекта по Приоритетна ос 1 – „Добре свързан регион“, които ще са съсредоточени върху насърчаването на устойчиви транспортни системи и премахването на задръстванията в големите инфраструктурни мрежи. Сред одобрените проекти има два на Агенция "Пътна инфраструктура". Те са свързани с рехабилитация на важни пътни отсечки в Северна и Северозападна България, като са мотивирани с важността им за свързаността на регионите. Близо 4 млн. евро ще бъдат вложени в обновяването на около 10 км от третокласния път Гулянци - Долна Митрополия в област Плевен. Вторият проект е за близо 3 млн. евро и предвижда модернизация на 7.7-километров участък от пътя Костинброд - Берковица - Монтана. Според пътната агенция така ще се осигури бърз достъп на Берковица до транспортен коридор IV.
Комитетът за наблюдение одобри и 55 проекта по Приоритетна ос 2 – „Зелен регион“, които целят опазването, популяризирането и устойчивото развитие на културното и природното наследство в румънско-българската трансгранична зона, както и 16 проекта по приоритетна ос 3 – „Безопасен регион“, които ще насърчават адаптирането към изменението на климата и подобряване на съвместното управление на превенцията на риска в трансграничния регион. Сред одобрени проекти са тези на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. С над 1 млн. евро първата институция ще работи за усъвършенстване на съвместните действия за реагиране при аварийни ситуации, а втората ще получи над 3 млн. евро, за да създаде аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле с цел превенция и преодоляване на бедствия по река Дунав.
По време на заседанието на КН също така беше одобрена и Стратегията за Комуникация, както и Плана за Комуникация за 2018 на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе обучение за ИСУН за Областната служба за съвети в земеделието

На 6 и 20 март 2018 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново в два модула се проведе събитие на тема „Обучение за управление и…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с успешни социални иновации

На 14 декември 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалност „Социално предприемачество“ от Великотърновския университет…

Продължава...

Областен информационен център – Велико Търново отчете успешна 2017 година

С пресконференция на 13 декември Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за 2017 г. През изминаващата година ОИЦ е организирал и провел общо 39 различни събития…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе поредица от информационни събития

Представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща със студенти от ВТУ

На 18 октомври 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалностите „Управление на проекти“, „Маркетинг“ и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.