wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Горнооряховска фирма стартира проект по ОПРЧР 2014-2020

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново взе участие в стартираща пресконференция по проект „Подобряване условията на труд за служителите на „Складова техника“ АД“ – гр. Горна Оряховица, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 245 166 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 196 133 лв. Проектът бе представен от изпълнителните директори на „Складова техника“ АД Николай Стоев и Емил Петков и от ръководителя му Венцислав Славов.
В рамките на проекта ще бъде разработена и внедрена стратегия за управление на човешките ресурси с оглед подобряване организацията на работа. За служителите ще бъде закупено висококачествено работно облекло и лични предпазни средства съгласно списък, утвърден от Службата по трудова медицина. Производствените цехове в една от трите площадки на фирмата ще бъдат модернизирани, реконструирани и обезопасени. В проекта са заложени и социални подобрения – обособяването на стаи за отдих чрез извършване на текущ ремонт и осигуряване на оборудване. Обхватът на проекта е 289 служители, от които 159 са на над 54-годишна възраст, а 19 са трудоустроени. С изпълнението на проекта ще се повишат производителността, адаптивността и качеството на работната сила.
Настоящият проект е втори за „Складова техника“ АД, финансиран от европейските фондове. През 2012-2014 г. е реализиран проектът „Повишаване конкурентоспособността на „Складова техника“ АД чрез инвестиции в зелена индустрия“ по ОПРКБИ 2007-2013. По него са доставени и внедрени високопроизводителни и енергоспестяващи машини и съоръжения за близо 1,5 млн. лева. Ръководството на предприятието вече обмисля кандидатстване с нов проект за модернизация на технологичното оборудване.
Горнооряховската фирма „Складова техника” е структуроопределящо за региона предприятие с над 100-годишна история. Днешното акционерно дружество е наследник на фабриката, създадена през 1916 г. В момента в дружеството работят близо 300 души. 8 лева милиона оборот е имала фирмата за 2016 г., а очакванията са през 2017 г. да има ръст от близо 20 % и оборотът да надхвърли 10,5 милиона лева. Продукцията на „Складова техника“ се изнася в 40 страни. Фирмата е производител на популярната готварска печка „Раховец“, която също намира пазар зад граница.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

С открит щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата 2017 г.Гражданите на…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново участва в официална церемония по проект за обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица

На 26 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново участва в официална церемония „Първа копка“, с която започна ремонтът на пл. „Георги Измирлиев” в гр. Горна Оряховица.…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново приключи серия от информационни събития в региона

От 12 до 22 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране -…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново финализира кампанията „Заедно за Европа“

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново приключи информационната кампания „Заедно за Европа“ за региона. Инициативата е национална, провежда се от Мрежата от 28 информационни центъра в страната и има…

Продължава...

Фотоизложба представя успешни европроекти от региона

От 25 април до 10 май 2017 г. във Велико Търново е експонирана Фотоизложба „Европа в моя регион“. Експозицията от 18 пана е разположена пред Факултета по Изобразително изкуство в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.