wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Във Велико Търново представиха две нови процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 9 февруари във Велико Търново се проведе информационен ден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 за представяне на процедурите „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Условията за кандидатстване по тях бяха разяснени от експерти от Министерство на труда и социалната политика, в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020.
Процедурата „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. По процедурата могат да кандидатстват образователни и обучителни организации и институции, МТСП, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, самостоятелно заети лица, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за развитие на предприемачеството, общини, сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори и неправителствени организации. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 млн. лв., като размерът на финансирането за един проект варира от 50 000 лв. до 200 000 лв. Крайният срок за кандидатстване изтича на 5 април 2017 г.
Процедурата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” има за цел е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Допустими кандидати са работодатели – физически (ЕТ) или юридически лица регистрирани по Търговския закон, които извършват стопанска дейност в секторите „Преработваща промишленост“, „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 30 млн. лв., а размерът на финансирането за един проект е от 20 000 лв. до 391 166 лв. Краен срок за кандидатстване - до 07.03.2017 г. включително.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

ЕК и СБ представиха във Велико Търново възможностите за растеж пред България

На 18 януари 2017 г. Велико Търново бе домакин на дискусия за възможностите за растеж пред България през 2017 година. Форумът, организиран от българските представителства на Световната банка за развитие…

Продължава...

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете успешна 2016 г.

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за изминаващата 2016 г. В рамките на последните 11 месеца ОИЦ е организирал и провел общо 37 различни…

Продължава...

Семинар за младежи „Научи ме да умея“ се проведе в ОИЦ – Велико Търново

На 6 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе семинар за младежи на тема „Научи ме да умея“. Събитието бе организирано…

Продължава...

Председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. бе представено в ОИЦ – Велико Търново

На 2 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационно събитие посветено на предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе поредица от информационни събития в региона

В периода от 16 до 29 ноември 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.