wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща със студенти от ВТУ

На 15 ноември 2016 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от специалност „Културен туризъм“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Младите хора бяха запознати с дейността и видоветe услуги извършвани от ОИЦ – Велико Търново, както и с функционирането на мрежата от 27 областни информационни центъра в страната.
Управителят на ОИЦ Светла Стефанова представи ролята и значението на оперативните програми в България, целите и обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като направи сравнение и съпоставка между оперативни програми от предишния и настоящия програмни периоди.
Студентите от Великотърновския университет бяха запознати с възможностите за младите хора по оперативните програми ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за периода 2014-2020 г. Акцент в изложението бе поставен върху възможностите за развитие на туризма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
От страна на присъстващите бяха зададени свързани с изискванията при подготовката, електронното подаване и отчитане на проекти и др.
На участниците в информационната среща бяха раздадени информационни материали на ОИЦ – Велико Търново и Управляващите органи на оперативните програми.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

Процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ бе представена във Велико Търново

На 4 ноември 2016 г. във Велико Търново бе представена процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020. Условията за кандидатстване бяха разяснени от…

Продължава...

В ОИЦ – Велико Търново бе дискутирано изпълнението на оперативната програма за конкурентоспособност през 2007-2013 г.

На 19 октомври 2016 г. в Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационно събитие във връзка с изпълнение на проект „Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието…

Продължава...

Със съдействието на ОИЦ – Велико Търново се проведе семинар по рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“

На 11 октомври 2016 г., във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе семинар на тема „Подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на Европейския съюз за научни…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново участва в младежка трудова борса

На 28 септември 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново оказа логистичната подкрепа и се включи активно в традиционната младежка трудова борса, която ежегодно се провежда…

Продължава...

Три нови процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ бяха представени във Велико Търново

На 28 септември 2016 г. във Велико Търново бяха представени три нови процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020.Общо 200 000 000 лева е безвъзмездната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.