wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Обучение за бенефициенти по ОПРЧР се проведе във Велико Търново

На 27 септември 2016 г. във Велико Търново се проведе обучение за бенефициенти във връзка със стартиране на дейностите по изпълнение на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020.
Специализираното обучение по управление и отчитане на договорите се проведе от експерти от Министерство на труда и социалната политика, в качеството на Управляващ орган (УО) на оперативната програма. В събитието участваха членове на екипи за управление на проекти от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, които вече имат или им предстои сключване на договори по процедура „Ново работно място 2015“.
По време на събитието бяха разяснени и дискутирани изпълнението на договори по схема „Ново работно място 2015“, комуникация с Управляващия орган, отчитане на финансово и техническо изпълнение, установяване, докладване и отстраняване на нередности, често допускани грешки при изпълнение на договори и др. Експертите от УО на ОПРЧР отговориха и на редица въпроси зададени от страна на участниците в обучението
Схемата „Ново работно място 2015“ се реализира по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР 2014-2020.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072;
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

Във Велико Търново беше представена схемата „Активно включване“ по ОПРЧР

На 19 септември 2016 г. във Велико Търново бе представена процедурата „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020. Условията за кандидатстване бяха разяснени от експерти от…

Продължава...

С открит щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи процедури по оперативните програми до края на настоящата 2016 г.Гражданите на старата столица…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе поредица от информационни събития в региона

В периода от 6 до 17 юни 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Актуални и…

Продължава...

Във Велико Търново бе представена процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОПИК

На 14 юни 2016 г. във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и…

Продължава...

Велико Търново бе домакин на форум за развитието на екологичната инфраструктура

На 3 юни 2016 г. във Велико Търново се проведе форум, организиран от Министерството на околната среда и водите и Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда 2014-2020”. В срещата участваха…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.