wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ по ОПРЧР

На 19 ноември във Велико Търново се проведе информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020. Събитието беше открито от заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова.
В рамките на проявата експерти на Управляващия орган на ОПРЧР представиха Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с подготвянето и кандидатстването с проектни предложения.
С изпълнението на процедура „Социално включване в общността“ ще бъдат създадени предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора от уязвимите групи. Процедурата е насочена към хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, включително в риск и с увреждания, деца в риск, включително с увреждания, възрастни в риск, както и служители на доставчици на социални услуги. Допустимите за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги, а партньори могат да бъдат неправителствени организации и общински администрации.
Информационната кампания по процедура „Социално включване в общността“ се организира от Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Освен във Велико Търново иниформационни дни по процедурата се провеждат единствено в градовете Бургас и София.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с европейските фондове и оперативните програми

На 5 ноември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Оперативните програми…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново организира форум за възможностите за европейско финансиране на културно-исторически обекти

На 18 и 19 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе Форум „Настояще и бъдеще за миналото“. Проявата се организира от Асоциацията на общини със селища и територии…

Продължава...

С граждански дебат ОИЦ – Велико Търново отбеляза 30 години Кохезионна политика на ЕС

През следващия програмен период 2021-2027 г., се очаква България да получи от ЕС с 8 % или с 2 милиарда евро повече. Това заяви Мариела Цонева, директор Дирекция „Проекти и…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за финансиране на проекти от ЕСИФ

С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново представи актуалните и предстоящи възможности за реализация на проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

С открит щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд в старата столица Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.