wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново проведе Ден на отворените врати във фирма „Кармела 2000“ ООД – Велико Търново

На 28 април 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира Ден на отворените врати във фирма „Кармела 2000“ ООД – Велико Търново. Компанията е създадена през 1998 г. и произвежда богат асортимент от шоколадови и захарни изделия от марките Family, Еxtra cake, Extra brownie, Karmela, Sweet Pleasure, Karmela Royal и др. Фирмата има изградени партньорски взаимоотношения с над 45 дистрибуторски компании и търговски вериги в цяла България. Успешно продава продукцията си и поддържа добри търговски взаимоотношения с партньори от 17 страни в Европа, Азия и Африка.
Даниела Господинова, технически сътрудник в предприятието, сподели опит и разказа за резултатите от успешно реализираните два проекта по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика” (ОПРКБИ) 2007-2013 г. Проектът „Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS във фирма „Кармела 2000“ ООД“ е стартирал на 04.08.2009 г. и е приключил на 04.10.2010 г., като общата му продължителност е 12 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 50% от общите разходи. Чрез него успешно е въведен международният стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти IFS Food.
В периода 05.07.2012 - 05.10.2013 г. компанията реализира по ОПРКБИ 2007-2014 г. и проекта „Инвестиции в съвременно оборудване – път към подобряване на пазарните позиции на предприятие „Кармела 2000“ ООД“. В резултат от изпълнението му във фирмата е доставено, монтирано и пуснато в експлоатация ново оборудване - спирален конвейер с елеватор; темперираща машина за шоколад; система за производство на фини шоколадови маси; линия за производство на кекс; линия за производство на тесто за бисквити; линия за производство на продукти с крем маршмелоу.
От своя страна екипът на ОИЦ – Велико Търново сподели какви са актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване на бизнеса през 2016 г. по ОПИК, ОПРЧР и „Инициатива за МСП“ 2014-2020 г. Проведеното събитието бе част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt
28.04.2016 г.

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново организира събитие за представяне на успешни проекти

На 27 април 2016 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща, на която бяха представени опит от реализацията на успешни проекти…

Продължава...

Във Велико Търново се проведе конференция за развитие на туризма със средства от ЕСИФ

На 15 април 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново взе участие в проведената в старата столица Конференция на тема „Възможности за развитие на туризма и…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново представи оперативните програми по време на трудова борса

На 12 април 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се включи активно в традиционната трудова борса, която ежегодно се провежда в старата столица по инициатива на Дирекция…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща със студенти от ВТУ

На 5 април 2016 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от специалностите „Маркетинг“ и „Финанси“ от Великотърновския университет…

Продължава...

Велико Търново бе домакин на регионална среща-дискусия за деинституционализацията в Северeн Централен район

На 30 март 2016 г. (сряда) във Велико Търново се проведе Регионална среща - дискусия за оценка на процеса на деинституционализация на територията на Северeн Централен район. Проявата се организира…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.