wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново започва информационна кампания за хора от уязвими групи

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново стартира във Великотърновска област информационна кампания, насочена към уязвимите социални групи. Инициативата е част от Националната кампания „Заедно за съпричастността“, която се реализира от мрежата от Областни информационни центрове в партньорство с Български червен кръст (БЧК). Официалният старт на кампанията за региона бе обявен днес, 16 ноември с пресконференция в офиса на ОИЦ – Велико Търново.
С поредици от срещи във всички 10-ет общини на Великотърновска област ще бъдат представени възможностите, които оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 предоставя за хора в неравностойно положение. Екипът на ОИЦ – Велико Търново ще обучи и предостави информация на координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаване на пакети с храни и продукти на уязвимите групи, ще ги запознаят с актуалните и бъдещи процедури по ОПРЧР 2014-2020, които са в тяхна подкрепа. Раздаването на пакетите ще се осъществи в рамките на Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Представителите на БЧК, и съответно уязвимите групи, ще бъдат запознати с процедури по ОПРЧР, които са насочени към подобряване на възможностите за включване на пазара на труда и такива насочени към интеграция и социално включване. Целевите групи ще бъдат информирани за възможностите за ползване на домашни помощници, лични и социални асистенти, мерките за младежка заетост, социалното предприемачество и други социални услуги за бедни, неактивни, безработни и възрасти хора, лица с увреждания и такива в неравностойно положение. Част от процедурите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта (АЗ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) и техните структури по места.
За Великотърновска област информационната кампания „Заедно за съпричастността“ ще продължи от 16 до 27 ноември.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt
16.11.2015 г.

Продължава...

Интерактивната изложба „СимБиотично“ гостува в Областен информационен център - Велико Търново

На 13 октомври в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново бе открита пътуващата интерактивна изложба „СимБиотично“. Само през първия ден тя бе разгледана от близо 50 души,…

Продължава...

ПЪРВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП НОИР БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 2 октомври 2015 г. в зала „Преслав" на Интерхотел Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на възможностите за финансиране по новата Оперативна програма „Наука и образование за…

Продължава...

ОИЦ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОРГАНИЗИРА ОТКРИТА ПРИЕМНА ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

С открита приемна и щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се включи в Кампанията на мрежата от информационни центрове „Да честваме ЗАЕДНО 25 г. ИНТЕРРЕГ" за популяризиране на…

Продължава...

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОКОМИСИЯТА И СВЕТОВНАТА БАНКА

На 10 септември 2015 г. във Велико Търново се проведе среща-дискусия, посветена на препоръките на Европейската комисия към България и стратегията за партньорство между Световната банка и България. Екипът на…

Продължава...

ОИЦ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОВЕДЕ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА

От 1 до 8 септември 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново организира в общините от Великотърновски регион поредица от информационни срещи на тема: „Нови възможности - 2015…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.