wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ БЯХА РАЗЯСНЕНИ НА ОТКРИТ ЩАНД НА ОИЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново организира открита приемна с рекламно-информационен щанд за разясняване възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти по актуални процедури от новите оперативните програми.
Екипът на ОИЦ запозна посетителите на щанда с актуални и предстоящи процедури по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкуретнтоспособност", „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Околна среда". Дадени бяха и отговори на въпроси свързани с дейността и услугите на ОИЦ, европейското финансиране и програмния период 2014-2020 г.
Посетителите на информационния щанд получиха и рекламно-информационни материали на ОИЦ - Велико Търново и брошури с информация за оперативните програми за периода до 2020 г.

ОИЦ - Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
Областен информационен център - Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България" №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt 
27.08.2015 г.

Продължава...

ОИЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОПРЧР 2014-2020

В Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на актуалните възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г. Участниците в събитието…

Продължава...

ОИЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ОТКРИТ ЩАНД ЗА СХЕМИТЕ „АКТИВНИ” И „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ПО ОПРЧР 2014-2020

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира най-новите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г. Гражданите на старата столица…

Продължава...

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ СХЕМИТЕ „АКТИВНИ” И „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ПО ОПРЧР 2014-2020

Във Велико Търново се проведе информационен ден за две нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г. Представени бяха Насоките за кандидатстване и приложенията към тях…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново се включи в инициативата Е-Регион

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново ще участва в Работна група за подготовка на технологични и организационни предложения във връзка със създаване на Регионален съвет по е-управление. Съветът е…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново, след отправена покана, взе участие в двадесет и шестото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.