wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организира среща за представяне на процедури „Ново работно място 2015" и „Активни", финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР). На информационното събитие присъстваха представители на бизнеса и общинските предприятия от общините Видин, Грамада, Белоградчик и Ново село, както и на отдел „Координиране на програми и разработване на проекти" в Община Видин. Целта на срещата бе потенцалните работодатели от областта да се запознаят с двете процедури, които насърчават създаването на нови работни места и квалификацията на бeзработни лица и така да се разшири проектната им активност по ОПРЧР. В първия програмен период над половина от сключените договори в област Видин по Оперативните програми (128 договора) са по ОПРЧР.
Процедура „Активни" цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица. Операцията е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование, заяви Цветомир Ценков, експерт „КИЛ" в ОИЦ-Видин, който представи процедурата. Бенефициенти по нея са работодателите, общините, общинските предприятия, неправителствените организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, центровете за информация и професионално ориентиране и социалните партньори. 
Процедура „Ново работно място 2015" има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Бенефициенти по процедурата са работодателите - без тези от публичния сектор, с изключение на общинските предприятия - посочи Яна Гъркова, експерт „ИОУ" в ОИЦ-Видин, която презентира схемата. Безработните и/или неактивните лица се наемат задължително за период до 12 месеца, като за тях може да се предвиди професионално обучение, обучение по ключови компетентности, да се закупи оборудване или обзавеждане във връзка с разкиритите нови работни места. След приключването на проекта, задължително за период от една година се запазва дейността на поне половината от новите работни места.
Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова, която отговори на въпросите на участниците в срещата, ги призова да се възползват от възможностите на двете процедури по ОПРЧР и така да увеличат конкурентоспособността си като работодатели и да създадат капацитет на служителите, които ще назначат в своето предприятие, община или организация. Тя презентира и как се работи с Информационната система за управление и наблюдение, чрез която се депозират проектните предложения по Оперативните програми. Савкова посочи, че сроковете за кандидатстване са 14.09.2015 г., 23:59 часа - за процедура „Ново работно място 2015" и 31.08.2015 г., 23:59 часа - за процедура „Активни".
ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.