wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин организира среща за представяне на процедура „Активни", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. На информационното събитие присъстваха представители на общини, неправителствени организации, бизнес и училища от област Видин.
Процедура „Активни" има за цел активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица. Бенефициенти по процедурата са работодателите, общините, общинските предприятия, неправителствените организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, центровете за информация и професионално ориентиране, социалните партньори.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на одобрените проекти на бенефециентите е от: 200 000 лв. до 391 166 лв. на проект, посочи експертът в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков. Дейностите, които могат да получат подкрепа в рамките на процедурата са: идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително; Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа; Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението; Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.
Кандидатстването по схема „Активни" става по електронен път, с Квалифициран електронен подпис. Проектните предложения се депозират чрез ИСУН 2020 в срок до 31.08.2015 г. 23:59 часа, заяви управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова, която демонстрира на участниците в срещата как се депозира проектно предложение през ИСУН. 
ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.