wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общините и неправителствените организации се запознаха с основните моменти при подготовката на успешни европейски проекти и често срещани казуси при изготвянето на проектни предложения в област Видин
При висок интерес от страна на общините и неправителствените организации днес в заседателната си зала екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) проведе среща на тема „Подготовка на европейски проекти за финансиране от Оперативните програми". Събитието бе част от ежегодната традиционна „Европейска лятна академия" - интензивно обучение, което цели да подпомогне работата на местните власти и неправителствените организации по изготвянето на проекти, финансирани от СКФ. В третото издание на Академията представителите на общините и неправителствения сектор бяха запознати от управителя на ОИЦ-Видин Мариела Савкова с основните моменти при подготовката на успешни европейски проекти и често срещани казуси при изготвянето на проектни предложения в област Видин.
Савкова акцентира на новостите в националната нормативната база за СКФ, както и подробно разгледа темата за допустимостта по Оперативните програми в периода 2014-2020 г. Експертът в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков запозна присъстващите с отворените процедури за кандидатстване и подчерта, че общините и неправителствения сектор са били най-активните бенефициенти в област Видин в първия програмен период, като, предвид потенциала им и възможностите, осигурени от Европейските фондове, може да се очакват още повече успешни проекти. В първия период от общо 128 проекта, финансирани от Оперативните програми в област Видин над 80 проекта са на общините (от тях 28 проекта на община Видин; 15 проекта на община Белоградчик; по 5 проекта на общините Кула и Чупрене; 7 проекта - на община Брегово; 3 - на община Бойница и др.). 20 проекта са на неправителствените организации в област Видин, посочи още Ценков. Експертът презентира и тематите за ней-често срещаните грешки при разработването на проекти по Оперативните програми в периода 2007-2013 г. и финансовото разпределение на средствата от СКФ за България в периода 2014-2020 г.
На надграждането на проектната активност на местните власти и НПО-сектора, чрез запознаване със специфични казуси бе посветена и останалата част от обучението. Присътстващите научиха повече по темите за пазарни правила на продуктите и услугите, които трябва да се предложат при формулирането на концепцията за проект; индикатори и устойчивост на проекта; ДДС и обществени поръчки; правилата за държавни помощи.
На електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 бе отделен специален панел в Европейска лятна академия. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи същността и структурата на Системата и демонстрира как може да се депозира проектно предложение през нея. Тя посочи, че чрез ИСУН 2020 е изпълнено искането на бенефициентите за електронно кандидатстване и по-добра комуникация с управляващите органи. Областен информационен център-Видин изведе тези искания като основни в допитването до бенефициентите от региона в рамките на националната кампания „Научени уроци" през септември 2013 г., припомни Савкова.
Екипът на ОИЦ-Видин проведе и практическа част в рамките на Европейска лятна академия. Участниците в обучението разработиха в няколко упражнения темата за концепция на проектното предложение (матрица на проекта; цели и индикатори; изготвяне на примерен проект). Целта бе както да приложат на практика наученото по време на обучението, така и да споделят опита си от първия програмен период.
Като благодари на участниците в обучението, екипът на Областен информационен център-Видин посочи, че ще продължи и занапред да провежда формата „Европейска лятна академия", защото в годините той се утвърди като успешен и полезен модел на партньорство на организацията с всички потенциални бенефициенти. С всяко свое издание Академията обогатява познанията и практическите умения на местните власти и държавните органи, бизнеса, неправителствения сектор, образователните структури и културните институции за възможностите, които предоставят СКФ в България и конкретно в област Видин. Управителят на центъра Мариела Савкова връчи на всички участници в лятната академия на ОИЦ-Видин сертификати за успешно преминатото обучение.
ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.