wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стартира цикъл от срещи на ОИЦ-Видин за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
Със срещи с представители на общинските администрации и местната общност в Чупрене и Кула стартира цикъла от срещи на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), който ще обхване всички общини на областта, за ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020). Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът „Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков запознаха присъстващите със същността и целите на ИСУН 2020 и модула за електронно канидатстване. Бе посочено, че Системата отговаря изцяло на исканията на бенефициентите за намаляване на адиминстративната тежест (кандидатства се онлайн; осигурена е възможност за проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ) и по-добра комуникация с управляващите органи. Представителите на местните власти в Кула и Чупрене заявиха, че вече са използвали ИСУН 2020 и оцениха положително предимствата, които осигурява тя за кандидатстващите организации.
На участниците в информационните събития бе демонстриран и примерен работен проектен формуляр, чрез който потенциалния бенефициент ще депозира проектното си предложение чрез ИСУН. Бяха представени и най-често срещаните грешки при разработването на проекти по Оперативните програми в периода 2007-2013 г. и финансовото разпределение на средствата от СКФ за България в периода 2014-2020 г. Акцент на срещите в Кула и Чупрене бяха и отворените процедури по Оперативните програми и възможността всеки потенциален бенефициент да може да види онлайн пълния пакет документи за информация и кандидатстване по всяка актуална процедура на оперативните програми.
Областен информационен център-Видин ще продължи срещите от цикъла за ИСУН 2020 с информационни събития в Ново село (08.09.2015 г.) и Бойница (09.09.2015 г.). Освен чрез информационни събития, екипът на ОИЦ-Видин ще дава информация и ще съдейства за ИСУН 2020 на потенциалните бенефициенти, както на място в офиса си на пл. „Бдинци" 2 във Видин, така и на телефони: 0879 949 200 (Мариела Савкова, Управител); 0879 949 201 (Цветомир Ценков, Експерт); 0878 538 534 (Яна Гъркова, Експерт) или чрез писмен отговор чрез електронната поща на центъра - oic.vidin@eufunds.bg.
ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.