wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на кампанията„Заедно за съпричастността“ ОИЦ-Видин започна популяризирането на възможностите за подкрепа чрез ОПРЧР на нуждаещите се лица

8 408 са бенефициентите на Оперативната програма за храни в област Видин. Програмата е финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и за първи път в България чрез отделна оперативна програма се оказва подкрепа на уязвимите групи. Това бе посочено на среща в област Видин (състояла се вчера в сградата на БЧК в областния център) от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра, БЧК и програмите, финансирани от ЕСИФ  „Заедно за съпричастността“.

Екипът на Областен информационен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) запозна присъстващите представители на шест общини - Видин, Макреш, Ново село, Чупрене, Белоградчик, Грамада, социални институции и уязвими групи (пенсионери на енергийно подпомагане) с възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), от които най-нуждаещите се лица в областта могат да се възползват.

Подкрепата за уязвимите лица (и по-специално възрастните хора) чрез ОПРЧР бе акцент и на днешната среща от кампанията „Заедно за съпричастността“ в Брегово, на която присъстваха доброволци от БЧК в дунавската община. Управителят на ОИЦ Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков представиха и на двете срещи специално изготвените от екипа на Областен информационен център-Видин брошури за текущи и предстоящи проекти в област Видин, финансирани от ОПРЧР, в направления „Социални услуги и заетост“ и „Професионално обучение и заетост“. Доброволците на БЧК оцениха позитивно информационните материали и посочиха, че  от услугите, които се предлагат по тези проекти и възможностите за работни места, които те генерират, ще може да се възползват широк кръг представители на уязвимите социални групи.

В Брегово служителите на областния информационен център презентираха и темата за казусите в работата с ИСУН. Служителите от общинската администрация, които пристъстваха на срещата, оцениха положително Информационната система за управление и наблюдение и посочиха, че вече са депозирали проектно предложение през Системата по процедура „Независим живот“, което е одобрено. Изпълнението на проекта, чрез който ще се предоставят услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“  ще стартира през януари 2016 г.

Екипът на ОИЦ-Видин ще проведе срещи по националната кампания „Заедно за съпричастността“ в още в пет общини - Димово, Грамада, Макреш, Ружинци и Белоградчик. Отделно, на срещите ще бъдат представени и възможностите на ИСУН 2020 и специфични казуси при работата със Системата.

ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.