wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Кампанията „Заедно за съпричастността“ обхвана всички 11 общини от областта

100 доброволци на БЧК от всички 11 общини от областта обучи екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра, БЧК и програмите, финансирани от ЕСИФ  „Заедно за съпричастността“.

Целта на инициативата, която видинския областен информационен център реализира в периода 16-26 ноември 2015 г., бе служителите от центъра да обучат координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаването на пакети с храни на най-уязвимите социални групи (осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица) да им предоставят информация за възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Така информацията ще достигне пряко до най-нуждаещите се лица и те също ще могат да се възползват от подкрепата на Европейските фондове.

В изпълнениe целите на кампанията екипът на ОИЦ-Видин проведе 7 срещи в общините Видин, Брегово, Димово, Белоградчик, Ружинци, Грамада и Макреш. На срещите във Видин (предварителна и основна) екипът на ОИЦ покани и представители на общините Чупрене, Ново село, Бойница и Кула и така представители на БЧК и доброволци на организацията от всички общини в областта бяха запознати с текущи и предстоящи проекти в област Видин, финансирани от ОПРЧР, в направления „Социални услуги и заетост“ и „Професионално обучение и заетост“. Предоставената информация бе разпространена и чрез специално изготвени от екипа на ОИЦ-Видин брошури, който да се раздават от доброволците на социално уязвимите лица.

На срещите присъстваха, както доброволци на БЧК, така и представители на социални институции, местни власти и уязвими групи (възрастни хора, които получават енергийни помощи).

Със срещите, реализирани в рамките на кампанията „Заедно за съпричастността“, екипът на центъра завърши основния цикъл от събития по проект „Областен информационен център-Видин“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. Удължението на работата на ОИЦ-Видин, като част от мрежата от информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, е предвидено по процедура BG05SFOP001-4.001 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, финансирана от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.