wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През новата година екипът на видинския областен информационен център отново ще е близо до бенефициентите със събития във всички 11 общини, участие в национални кампании и експертни услуги

54 събития с 893 участника, 730 посетители в офиса с въпроси за възможностите, които дават Оперативните програми и другите инструменти, финансирани от ЕСИФ, участие в 3 национални кампании и организиране на дунавска конференция – такава е равносметката на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за изминалата 2015 г.

Информационните събития, които екипът на центъра проведе във всички 11 общини на територията на област Видин, привлякоха представители на всички групи бенефициенти – местна власт, държавни институции, бизнес, неправителствени организации, представители на културната и образователната сфера.

Представители на различните групи бенефициенти бяха и сред 730-те посетители на място в офиса на ОИЦ-Видин на пл. „Бдинци” 2. Отправените от тях въпроси бяха основно за оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност”, както и за Програмата за развитие на селските райони. Динамично нарастваше и потокът от въпроси за възможностите за кандидатстване и повишаване на проектната активност по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия и Румъния.

Събитията, чрез които ОИЦ-Видин привлече стотици участници и така спомогна за още по-голямото популяризиране на ЕСИФ, бе организирането от екипа на центъра, съвместно с община Видин, на конференция за дунавското сътрудничество (през призмата на европейското финансиране), в която участие взеха представители на 6 дунавски държави, както и участието на центъра в общите кампании на националната мрежа от 28 информационни центрове. Чрез кампанията „Да създадем заедно България 2020” потенциалните бенефициенти от цялата област можеха да дадат своето мнение как да се инвестират най-рационално средствата от европейските фондове и за пръв път да участват в мащабно отбелязване на Деня на Европа; с кампанията „25 години ИНТЕРРЕГ” бяха популяризирани възможностите за трансгранично и транснационално сътрудничество; чрез кампанията „Заедно за съпричастността” екипът на ОИЦ-Видин обучи сто доброволци на БЧК да бъдат в помощ на социално уязвимите групи.

И през 2016 г. Областен информационен център-Видин ще продължи да е близо до бенефициентите – екипът на центъра ще проведе по минимум 2 информационни събития във всяка община от областта; ще има регулярни срещи с медиите; ще се включи в общите кампании на националната мрежа от центрове за популяризиране на ЕСИФ (първа сред които ще е кампанията „Успешни заедно”, насочена към бизнеса); ще предоставя експертни услуги, както на място в офиса си на пл. „Бдинци“ 2 във Видин, така и на телефони: 0879 949 200 (Мариела Савкова, Управител); 0879 949 201 (Цветомир Ценков, Експерт); 0879 987 738 (Яна Гъркова, Експерт) или чрез писмен отговор чрез електронната поща на центъра - oic.vidin@eufunds.bg.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.