wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

До 90% е интензитета на финансовата подкрепа по една от процедурите

Представителите на бизнеса в област Видин, които посещават офиса на Областен информационен център-Видин, проявяват интерес към процедури "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, които се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Местните делови среди очакват и стартирането на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, която в момента е в процес на обществено обсъждане.

 Процедура „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ цели предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС (Иновационната стратегия за интелигентна специализация), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Минималният размер на помощта е 50 000 лв., максималният – 391 166 лв., като максималният интензитет на помощта е 90 % от общите допустими разходи по проекта. Приложимият режим помощ по процедурата е „de minimis”, срокът за кандидатстване - 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности като: Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес; Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост; Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн); Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес и др.

Процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" цели предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Минималният размер на помощта е 100 000 лв. за микро, малки, средни и големи предприятия, максималният – 1 000 000 лв. за микро, малките и средни предприятия и 1 500 000 лв.  – за големите предприятия.Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи, срокът за кандидатстване е 04.04.2016 г.

По процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" са допустими проекти, включващи следните дейности:  по Елемент А „Инвестиции“: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес; Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес; интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове” – „интелигентни градове”; чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологиии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).По Елемент Б „Услуги“ са допустими консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи да предоставя информация на кандидатите по двете процедури на ОПИК, както на място в офиса си на пл. „Бдинци” 2, така и по телефона и електронната поща. На 25 февруари 2016 г. екипът на центъра организира специален информационен ден за представителите на бизнеса от област Видин, посветен на двете процедури - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.