wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стартира националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Да участваме заедно: RegioStars 2016“

На 16 февруари 2016 г. е публикувана  покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г. Наградите са в пет  категории, както следва:

-          Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика

-          Устойчив растеж: Кръгова икономика

-          Приобщаващ растеж: Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство - изграждането на приобщаващи и несегрегирани общности

-          CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие

-          Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин

Повече информация и формуляри за кандидатстване можете да откриете на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-regions-can-now-apply-online-for-the-regiostars-awards-2016

Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), както и цялата Мрежа от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ, участва в инициативата като дава информация и разяснения по условията за участие и оказва методическа подкрепа на кандидатите при подаване на предложения.

Същевременно, считано от днес, Областен информационен център-Видин обявява конкурс за най-емблематичен проект, променил начина на живот в областта. Приканват се всички желаещи да публикуват своята номинация на Фейсбук-страницата на ОИЦ-Видин.  Гласуването (чрез лайк) на страницата продължава до 17,00 ч. на 15 април 2016 г.

Кампанията ще завърши на 18 април 2016 г. със среща с медиите, по време на която екипът на ОИЦ-Видин ще обяви победителите в конкурса.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.