wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представителите на бизнеса в област Видин, проявиха голям интерес към двете актуални процедури за иновации в предприятията, които се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На проведения днес от екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин)информационен ден присъстваха десет представители на местните делови среди, граждани и медии, които бяха запознати с процедури "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Експертът „Информационно обслужване и услуги” Яна Гъркова презентира процедура „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, като подчерта, че  максималният интензитет на помощта е 90 % от общите допустими разходи по проекта, което е  много съществена подкрепа, особено за бизнеса във Видинска област и целия Северозападен район. Процедурата цели предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС (Иновационната стратегия за интелигентна специализация), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Минималният размер на помощта е 50 000 лв., максималният – 391 166 лв. Приложимият режим помощ по процедурата е „de minimis”, срокът за кандидатстване - 19:00 часа на 05.05.2016 г. Яна Гъркова акцентира и на големия брой точки при оценяването на проекта, които се дават за екип.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности като:Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес; Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес и др.

Експертът „Комуникация, информация и логистика” Цветомир Ценков представи  процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и подчерта, че интензитета на финансовата помощ в сравнение с другата отворена процедура за иновации в стартиращите предприятия е по-малък, но проектите от Северозападния район се приоритизират, което е важна подкрепа за видинския бизнес. Процедурата цели предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Минималният размер на помощта е 100 000 лв. за микро, малки, средни и големи предприятия, максималният – 1 000 000 лв. за микро, малките и средни предприятия и 1 500 000 лв.  – за големите предприятия.Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи, срокът за кандидатстване е 04.04.2016 г.

По процедура"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" са допустими проекти, включващи следните дейности:  по Елемент А „Инвестиции“: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес; Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес; интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове” – „интелигентни градове”; чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологиии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).По Елемент Б „Услуги“са допустими консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Цветомир Ценков изтъкна още, че предвид икономическата специфика на Видинска област, процедурата ще насърчи, при проявена проектна активност от страна на бизнеса, новите технологии в креативните и рекреативните индустрии: културните и творческите индустрии (напр. архитектура, занаятчийство, културно наследство); алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Управителят на Областен информационен център-Видин Мариела Савкова отговори на въпросите на присъстващите, които засягаха външните експерти, наети за разработване на иновация, бюджетите на проекта, кандидатстването през ИСУН и др. Тя насърчи участниците в срещата да кандидатстват и подчерта, че работата с бизнеса през 2016 г. ще е приоритет на цялата националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, предстои и обща кампания на центровете, чийто основен фокус ще е бизнеса.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.