wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове„Успешни заедно” Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) обявява конкурс за социално отговорен бизнес в област Видин. Номинациите, които може да направи всяко физическо или юридическо лице, трябва да са в някоя от следните категории (заедно или поотделно):

  1. Подкрепа от бизнеса за социални каузи (помощ за болни, възрастни хора, сираци, хора от уязвими групи в неравностойно положение);
  2. Подкрепа от бизнеса за обществени начинания (залесяване, облагородяване на средата, спортни събития, културни изяви);
  3. Социална отговорност на бизнеса към служителите с финансовата подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(проектно финансиране за подобряване на работната среда и условията на труд, места за хранене, политики към младите майки, социален пакет).

До 22 април 2016 г. екипът на Областен информационен център-Видин ще популяризира инициативата, като дотогава е и срокът за номиниране на социално отговорен бизнес от граждани, фирми, институции и организации. От 23 април до 8 май 2016 г. е гласуването за номинираните фирми в трите категории; на 9 май ще се състой награждаването на победителите.

Номинирането и гласуването в конкурса за социално отговорен бизнес в област Видин може да стане по един от следните начини: онлайн – на фейсбук-страницата на ОИЦ-Видин или чрез електронната поща на центъра – oic_vidin@abv.bg; на място в офиса на областния информационен център – на пл. „Бдинци” 2; по телефона - 0879 949200 (Мариела Савкова, Управител); 0879 949201 (Цветомир Ценков, Експерт); 0879 987 738 (Яна Гъркова, Експерт).

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.