wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Чрез Местната инициативна група (МИГ) бизнеса в Кула ще може по-цялостно да се възползва от подкрепата на Европейските фондове в България. Това стана ясно на среща от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра„Успешни заедно“, която екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) проведе днес в гр. Кула. Управителят на центъра Мариела Савкова запозна присъстващите с възможностите, които Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми дават на бизнеса, чрез участието му в МИГ Кула-Бойница-Брегово.

Мариела Савкова акцентира и на две схеми, към които интересът на бизнеса в област Видин е висок – процедура «Здравословни и безопасни условия на труд», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и мярка 11 от Програмата за развитие на селските райони «Биологично земеделие». Тя представи и темата за опростяването на Кохезионната политика, като на присъстващите бе презентирана и анкетата по темата.

Експертът Цветомир Ценков запозна участниците в срещата с целта и предстоящите прояви  в област Видин на националната кампания «Успешни заедно». Той презентира конкурса на ОИЦ-Видин за социално отговорен бизнес, като част от кампанията на местно ниво, и посочи, че чрез него се дава шанс на всеки гражданин, организация или институция да номинира добрите практики сред работодателите в неговото населено място, община или региона, реализирани с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Победителите в конкурса за социално отговорен бизнес в област Видин ще бъдат отличени в Деня на Европа (9 май 2016 г.), когато ще е заключителната проява на ОИЦ-Видин от кампанията «Успешни заедно».

Ценков презентира и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), като посочи че чрез новия й публичен модул за периода 2014-2020 г. бизнесът ще може освен «да си сверява часовника» и да се гарантира прозрачност за финансовата подкрепа от ЕСИФ на всички нива.

Екипът на областния информационен център ще продължи да популяризира възможностите за бизнеса от ЕСИФ, както чрез срещата в Белоградчик на 21 април 2016 г., така и чрез индивидуални консултации за представителите на деловите среди на място в офиса на центъра, по телефона или чрез електронната поща.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.