wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Белоградчик е сред първите общини в страната, която е подала проектно предложение за изработване на Стратегия за воденото от общностите местно развитие по Подмярка 19.1. “Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Заедно с общините Димово и Макреш и другите участници в Местната инициативна група - бизнес и неправителствен сектор, е изградено работещо партньорство, което ще носи ползи на местната общност. Това заяви кметът на община Белоградчик Борис Николов на срещата на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с бизнеса в “града на скалите”.

 

На информационното събитие – част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Успешни заедно“, бизнесът в Белоградчик бе запознат с възможностите, които осигуряват Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми през 2016 г. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира и на предстоящите процедури по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Транснационални партньорства”, като шанс за местната общност да се възползва от опита в другите държави и региони и да изгради перспективни и дългосрочни контакти и партньорства. Мариела Савкова запозна бизнеса в Белоградчик и с темата за опростяването на Кохезионната политика, като присъстващите попълниха и анкета по въпроса. ИСУН и новият й публичен модул също бяха представени на информационното събитие.

 

Експертът “Комуникация, информация и логистика” Цветомир Ценков призова участниците в срещата да се възползват от двете процедури “Добри и безопасни условия на труд” (отворена до 14.06.2016 г.) и “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” (предстой отварянето й), защото те са максимално изгодни за бизнеса и финансират широк спектър от неговите потребности – от работна среда и условия на труд, до енергийна ефективност и ремонт на производствени помещения. Това са и двете процедури към които представителите на бизнеса, посетили с въпроси офиса на ОИЦ-Видин, имат най-голям интерес, заяви още Цветомир Ценков.

 

Той представи и конкурса на ОИЦ-Видин за социално отговорен бизнес, като част от кампанията “Успешни заедно” на местно ниво, и посочи, че чрез него се дава шанс на всеки гражданин, организация или институция да номинира добрите практики сред работодателите в неговото населено място, община или региона, реализирани с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Заместник-кметът на Белоградчик Росен Младенов се ангажира с популяризирането на конкурса, за да може успешните социални бизнес практики от общината да се включат в конкурса и да се оцени приноса им.

Управителят на ОИЦ-Видин и Експертът “Комуникация, информация и логистика” посочиха, че победителите в конкурса за социално отговорен бизнес ще бъдат отличени в Деня на Европа (9 май 2016 г.), когато ще е заключителната местна проява на кампанията “Успешни заедно” - бизнес форум, организиран от Община Видин и Областен информационен център-Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.