wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Събитието е заключителна проява от националната кампания „Успешни заедно” в област Видин

В Деня на Европа (9 май 2016 г.) Община Видини Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) организират бизнес форум на тема „Европейски възможности за бизнеса”. Форумът ще се проведе в сградата на Община Видин, пл. „Бдинци” № 2, заседателна зала на Общински съвет – Видин, от 10,00 до 14,15 ч.

На форума ще бъдат презентирани възможностите за финансиране, които се предоставят по Оперативните програми 2014-2020 г., Програмата за развитие на селските райони, както и финансовите инструменти, които са част от подкрепата, предоставена на България от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието е част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъраза популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове  „Успешни заедно“ и ще е заключителна проява на кампанията за област Видин. За участие във форума са поканени представители на бизнеса и неправителствения сектор, банките, народните представители от Видинския избирателен район, кметовете на общините от област Видин, председателите на общинските съвети, областния управител на област Видин, държавни институции и социални партньори.

Националната кампанията „Успешни заедно” цели да се насърчи проектната активност на бизнеса, като се популяризират възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, както и да се повиши конкурентоспособността на българските предприятия.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.