wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център-Видин популяризира пред ръководството на ОКС възможностите за финансиране на кооперациите от фондовете на ЕС

По покана на Управителния съвет на Областен кооперативен съюз-Видин (ОКС-Видин) екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) популяризира на специална среща в сградата на ОКС възможностите за финансиране на кооперациите от област Видин от фондовете на ЕС. Председателят на Съюза Ваня Цакинска благодари за ползотворното сътрудничество на ОКС и ОИЦ-Видин и напомни, че екипа на Областен информационен център-Видин е бил активен радетел за включването на кооперациите като потенциални бенефициенти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони във втория програмен период.

Експертът Цветомир Ценков посочи, че общата идея на ОИЦ-Видин и ОКС кооперациите да имат възможност да ползват европейско финансиране е била предложена на регионален форум на центъра в Белоградчик пред октомври 2013 г., след цикъл от срещи с кооперациите от област Видин, който е доказал необходимостта от включването им в списъка с бенефициенти. Ценков акцентира на проявеното своевременно разбиране по темата от страна на управляващите органи и българската държава. Той призова кооперациите да се възползват от предоставената им възможност и да кандидатстват активно по оперативните програми и ПРСР.

Експертът Яна Гъркова представи подробно процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тя призова кооперациите да се възползват от тях, като изтъкна атрактивните условия, които предлагат двете процедури, и бонуса с точукването за проекти от Северозападния район, което е допълнително преимущество за бенефициентите от област Видин.

Яна Гъркова и Цветомир Ценков разясниха и предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Обучения за заети лица”, „Специфични обучения за заети лица”, „Дунавски партньорства за растеж” и „Транснационални партньорства”. Двамата експерти посочиха, че кооперациите от област Видин имат място в тези процедури, защото от една страна могат да квалифицират работната си сила, а от друга страна да почерпят опит и ноу-хау като създадат успешни транснационални партньорства.

Експертът Яна Гъркова представи и предстоящите мерки по ПРСР – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти”, Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности”, както и мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите”.

Двамата експерти от областния информационен център отговориха подробно и на въпросите на членовете на УС на ОКС за местните инициативни групи. Яна Гъркова и Цветомир Ценков бяха категорични, че видинските кооперации ще имат реален шанс да се възползват и от подкрепата на МИГ при одобряване на трите стратегии на местните инициативни групи от областта (Видин селска част–Ново село; Кула-Брегово-Бойница; Белоградчик-Димово-Макреш).

След обсъждане на подадената информация от ОИЦ-Видин членовете на УС на ОКС упълномощиха председателя Ваня Цанкинска да се търси възможност за работа по процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и „Обучения за заети лица”, както и да се търси проектната подкрепа от одобрените местни инициативни групи в област Видин.

            В края на срещата екипите на ОИЦ-Видин и ОКС уточниха бъдещите си съвместни действия и предстоящите общи инициативи.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.