wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С информационни събития в Чупрене (08.07.2016 г.) и Белоградчик (11.07.2016 г.) продължи цикъла от срещи на Областен информационен център-Видин(ОИЦ-Видин) с представяне на актуални и предстоящи за отваряне мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). В двете общини екипът на ОИЦ-Видин запозна представители на администрациите и местнатавласт с подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и предстоящата за отваряне в края на август подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков обърнаха внимание на присъстващите представители на местните власти, че когато изготвят проектите си по подмярка 7.2 трябва да имат предвид изнесената информация от заместник-министъра на земеделието Васил Грудев на петото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР, че за дейности за образователна, социална и културна инфраструктура в един проект ще може да се включи само един обект. Двамата служители на ОИЦ акцентираха и на критериите за оценка на проекти, свързани с пътната инфраструктура, където на общините с висока безработица ще се дава преимущество и така проектите на общините от Северозападния район ще могат да получат максимален брой точки.

На въпроси на земеделски производител в Белоградчик относно подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” Мариела Савкова и Цветомир Ценков уточниха, че подмярката е атрактивна и с това, че по нея няма възрастови ограничения за кандидатите, както и че за да кандидатства даден земеделски производител по нея стопанството му може да е регистрирано и развивало дейност и в предходната 2015 г.

По време на срещите стана ясно, че активната работа по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони в Чупрене и Белоградчик ще продължи и в настоящия програмен период. Секретарят на община Чупрене Асен Джунински посочи, че със защитените от общината проекти по ПРСР в периода 2007-2013 г. са реализирани 10 проекта на стойност 15 милиона лева. С тях е интервенирано в ключови сфери и така е ремонтирана почти цялата пътна мрежа в общината (в населените места и пътищата между тях), изградени са нови водопроводи и противопожарна кула в Чупрене, туристически център в с. Долни Лом, както и други по-малки обекти. Чрез участието на общината в Местна инициативна група „Западна Стара планина-Копрен-Миджур" (финансирана от ПРСР) e ремонтирана туристическата спалня в Чупрене и са закупени два автомобила за ЦНСТ. Община Чупрене ще кандидатства по подмярка 7.2, за да довърши рехабилитацията на пътната инфраструктура и да подобри екологичната и образователна такава, посочи още Джунински. Секретарят на община Чупрене заяви, че общината ще кандидатства и през местната инициативна група, към която освен общините Чипровци, Чупрене и Георги Дамяново вече се е присъединила и видинската община Ружинци.

Сериозни инвестиции, подкрепени от ПРСР и Оперативните програми, отчитат и в Белоградчик. В общината пред първия програмен период са влезли 20 милиона лева. Местната власт в “града под скалите” е защитила 10 проекта по ПРСР на стойност 15 милиона лева и 15 проекта по Оперативните програми за 5 милиона лева. Заместник-кметът на община Белоградчик Росен Младенов заяви, че със средствата по селската програма е интервенирано в спортната зала и спортната инфраструктура в Белоградчик (проект за 4 милиона лева); изпълнени са 2 проекта за залесяване на стойност 4 милиона лева; изградени са Алея на здравето в Белоградчик, ремонтирани са улици в града, подобрена е туристическата инфраструктура; направена е водопроводна мрежа в с. Рабиша, изградено е ЦНСТ в Белоградчик и с. Дъбравка, като в същото село е ремонтирано и читалището, направени са информационни центрове в селата на общината (проекти на обща стойност 9 милиона лева). Младенов посочи, че за новия програмен период с подкрепата на ПРСР ще продължи работата по инфраструктурата, както и ще се насърчава проектната активност в рамките на Местната инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.