wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С4,5 млн. лв. от селската програма е значително подобрена пътната инфраструктура във и до Бойница

 

Информационни събития в Димово (12.07.2016 г.) и Бойница (13.07.2016 г.) проведе екипът на Областен информационен център-Видин(ОИЦ-Видин). Двете срещи с администрациите и местната общност бяха посветени на подмерки 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

            В Димово управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков обсъдиха с проектния екип на общинската администрация възможностите за община Димово по подмярка 7.2. Местната власт, която досега е реализирала проекти за над 2 милиона лева по ПРСР, може да интервенира в пътната, социалната, образователната и културна инфраструктура с проекти по подмярката, като така продължи инвестициите направени в първия програмен период. Възможности за Димово има и в местната инициативна група, в която общината участва с Белоградчик и Макреш.

            В периода 2007-2013 г., със спечелените по ПРСР проекти, община Димово е заложила силно на развитието на туризма, стана ясно на срещата. С пещерата „Венеца” до с. Орешец, която, както посочват в информационния й център е на 140 милиона години и една от най-красивите в България, се привличат непрекъснато множество нови туристи в Димово. Пещерата е социализирана с проекти, финансирани от ПРСР и българо-сръбската трансгранична програма. За развитието на туризма в Димово е изграден и туристически център с археологическа сбирка към него. С подкрепата на ПРСР местната власт в Димово е изградила нова сграда на кметството в с. Бела и напълно е реконструирала сградата на кметство Извор, както и е ремонтирала прилежащите на двете кметства улици. Мариела Савкова и Цветомир Ценков изразиха своята увереност, че проектната активност на община Димово по ПРСР и другите финансови инструменти на ЕС ще продължи и заявиха, че както и досега областният информационен център, в рамките на своите компетенции и правомощия, ще е партньор на бенефициентите в Димово.

            Укрепване и разширяване на партньорството с бенефициентите в община Бойница с цел увеличаване на проектната активност, също е приоритет в работата на ОИЦ-Видин, бе посочено на срещата с кмета Анета Генчева, общински служители и земеделци от Бойница. Представителите на местната общност проявиха висок интерес към подмярка 6.3, като служителите на ОИЦ-Видин ги насърчиха към кандидатстване със съдействието на Областната служба за съвети в земеделието, която може безвъзмездно да разпише бизнес план за изпълнението на проект по подмярката. Управителят на областния информационен център и експертът „Комуникация, информация и логистика” обсъдиха и възможностите пред община Бойница по подмярка 7.2. Кметът Анета Генчева бе категорична, че общината ще се възползва в максимална степен от възможностите на мярката, като проектите по нея ще са насочени към рехабилитацията на пътища, тротоари, площадки и зелени площи в населените места, изграждане на стрелбище в Бойница, реконструкция на читалището в с. Раброво, социална инфраструктура. Генчева подчерта, че със спечелените от общината 2 проекта по ПРСР на стойност близо 4,5 милиона лева е цялостно оправен намиращият се в изключително лошо състояние път от Бойница до областния град, обновени са сградата на читалището и защитеното жилище в Бойница, както и е интервенирано във вътрешната пътна мрежа на Бойница и Раброво (проекти „Община Бойница – преобразуване на инвестиции в мобилност и достъп до социални и културни услуги на местното население” и „Рехабилитация на улици с. Бойница и с. Раброво”).

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.