Печат на тази страница

Общината ще търси възможности по подмярка 7.2, за да довърши рехабилитацията на пътната инфраструктура и да интервенира в социални, културни и спортни обекти

 

Продължава цикъла от срещи на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), посветен на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Днес в Брегово управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков запознаха местната общност (общинска администрация и земеделци) с подмерки 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР.

На отделна среща с кмета на община Брегово инж. Милчо Лалов и на последвалото информационно събитие с общински служители и земеделски стопани бяха представени възможностите на подмярка 7.2 и обсъдени проектните интервенции, които общината може да реализира чрез подмярката по ПРСР. Досега по селската програма община Брегово е спечелила проекти за 2,5 милиона лева, като с тях е рехабилитирана пътна инфраструктура и улично осветление в Брегово, ремонтирана е междуселищна пътна инфраструктура, извършен е ремонт на сградата на читалището в Брегово и е изграден посетителски център в него.

На срещата стана ясно, че общината ще търси възможности по подмярка 7.2, за да довърши рехабилитацията на пътната инфраструктура в Брегово и между населените места в общината и да интервенира в социални (ЦНСТ), културни (читалища) и спортни обекти. Експертите в ОИЦ-Видин насърчиха проектната активност на общината, като поясниха, че деветте читалища в населените й места могат да кандидатстват самостоятелно по подмярката, предвид ограничението общинските администрации да могат да подават само по един проект за културна, образователна и спортна инфраструктура. Мариела Савкова и Цветомир Ценков насърчиха и интервенирането в пътната инфраструктура, като подчертаха, че съгласно решението на Комитета за наблюдение на ПРСР, ще се поощряват с бонус точки общините в Северозападна България, в които има високо ниво на безработица, с оглед на това рехабилитираната инфраструктура да спомогне и за привличане на инвестиции.

Екипът на ОИЦ-Видин представи и подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства”, като изтъкна предимствата й – безплатно изготвяне на бизнес план по мярката от Областна служба за съвети в земеделието-Видин, 15 000 евро безвъзмездна помощ, липса на възрастови ограничения за кандидатите и др. На въпрос на земеделски производител за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” бе посочено, че по подмярката безвъзмездната помощ не е в размер на 100%, както по 6.3, но по нея за пръв път ще се финансират инвестиции в създаването или подобряването на системи за напояване в стопанствата, вкл. кладенци, сондажи и съоръжения за съхранение на вода, водещи до икономии на вода, по-висока енергийна ефективност и по-висока производителност. 

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки