wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

72 милиона лева инвестиции до момента са привлекли със спечелените по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) проектидесетте селски общини (общински администрации) в област Видин. Това сочат получените от общините и обобщени от екипа на Областен информационен център-Видин(ОИЦ-Видин) данни от цикъла от срещи на центъра през м. юли, посветен на актуални и предстоящи за отваряне мерки по ПРСР.

По 15 милиона лева са привлекли общините Белоградчик и Чупрене, 12 милиона са вложени в Ново село, 7 милиона лева са инвестициите от ПРСР в Кула, 6,5 милиона са в Ружинци, 4,5 милиона лева в Бойница, 4 милиона лева – в Макреш, 3 милиона са средствата от ПРСР в Грамада и по 2,5 милиона лева са привлечени по Програмата в Димово и Брегово. Основната част от тези средства са вложени от десетте общини в рехабилитация на пътната инфраструктура – селищна и междуселищна, коментира експертът от ОИЦ-Видин Цветомир Ценков. Със спечелените по селската програма средства общините Белоградчик, Чупрене, Димово, Кула и Ново село са интервенирали в туризма, спортна инфраструктура е изградена в Белоградчик, Ново село и Ружинци, посочи още Ценков. Екологични проекти са реализирани в Макреш и Белоградчик, културни обекти са рехабилитирани в Белоградчик, Брегово, Бойница и Грамада, заяви още експертът.

Вложеният от ПРСР ресурс в селските общини на област Видин е сериозен и е необходимо обществото да е запознато къде са инвестирани тези средства и затова заедно с представяне на информация за Програмата екипът на центъра събра данни и за инвестициите от нея, подчерта управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова. Тя призова информацията за ПРСР да стане част от Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства (ИСУН 2020), както това е факт за Оперативните програми още от първия период (2007-2013 г.).

Със средствата от ПРСР десетте селски общини от област Видин са могли да решат неотложни въпроси като рехабилитацията на пътна инфраструктура, като заедно с това заложат и на акцент в своето развитие – напр. туризъм, спорт, култура. Инвестираните средства са спомогнали за икономическото развитие на общините, като така са оказали и влияние за намаляване на негативните тенденции в развитието на област Видин. Интересът на местната общност към Програмата е висок и затова екипът на ОИЦ-Видин ще продължи да я популяризира, като е в готовност при отправена покана да посети всяко населено място на територията на областта.

Популяризирането на ПРСР в отделен цикъл се прави от ОИЦ-Видин за първи път. На проведените между 5 и 28 юли срещи участваха над 100 представители на общинските администрации и земеделски производители. Те получиха подробна информация за подмерки 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и предстоящите за отваряне мерки по ПРСР, както и обсъдиха с екипа на Областен информационен център-Видин своите намерения и възможности за интервенции по Програмата. Екипът на центъра раздаде на участниците в срещите и изготвените от него информационни материали за подмярка 6.3.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.