wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От Чупрене стартира цикъл от срещи на Областен информационен център-Видин

Цикъл от срещи за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми) старитра днес в Чупрене екипът на Областен информационен център-Видин(ОИЦ-Видин). Целта на цикъла от срещи е да се активизира проектната активност на всички групи бенефициенти и така през 2017 г. в област Видин да има повече финансирани проекти и съответно повече инвестиции в различните сфери на живота.

В присъствието на кмета на община Чупрене Ваньо Костин и представители на администрацията и местната общност екипът на центъра представи процедури и мерки за финансиране на туризма и предприемачеството (от Програма за развитие на селските райони, оперативните програми, трансграничните инструменти и програма “Еразъм плюс”). Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков акцентираха на изключително високия  интерес в региона към темата за предприемачеството и самонаемането и изразиха надежда и местния бизнес и бъдещите предприемачи в Чупрене също да се възползват от възможностите, които им ще предоставят догодина Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Участниците в срещата бяха запознати подробно и с индикативните графици за прием на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Кметът Ваньо Костин посочи, че община Чупрене ще насърчава проектната активност на бизнеса при одобрение на стратегията на местната инициативна група, както и ще депозира проекти за брегоукрепване, закупуване на почистваща техника и за читалището при обявяване на нови покани по трансграничните програми със Сърбия и Румъния. Костин изтъкна, че в първия програмен период общината е привлякла от одобрените си проекти над 20 млн. лева инвестиции, които може да увеличи и надгради при аткрактивни процедури и мерки от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, трансграничните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.