wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Центърът проведе и допитване за мото на Председателството

Днес екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) проведе  информационна среща, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Събитието, част от общата информационна кампания на мрежата от 28-те информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, част от която е и ОИЦ-Видин, премина при изключително висок интерес. В него се включиха заместник-кметът на община Белоградчик Росен Младенов, служители от общинските и областната администрация, регионалното управление на образованието, представители на неправителствения сектор, учители по „Свят и личност”, медии.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи темата за предстоящото Българско председателство, като запозна присъстващите с предизвикателствата и позитивите за България при поемането на председателството на съвета на ЕС. Особен акцент в презентацията бе важната роля, която ще има страната ни през първото полугодие на 2018 г. и възможността тя да ръководи и координира политиките на ЕС, заедно с двете държави от Триото Естония-България-Австрия. Савкова очерта и нормативната рамка на европейските институции и мястото на Съвета на ЕС в тях, както и представи информация от обучението в Боровец, посветено на националното председателство на Съвета на ЕС.

По време на срещата Мариела Савкова предложи от името на ОИЦ-Видин и два приоритета за Българското председателство: хоризонт на Кохезионната политика на ЕС след 2020 и Гражданско представителство и участие в управлението на ЕС.

Областен информационен център-Видин проведе и собствено допитване сред участниците в събитието, с което да насърчи конкурса за лого на Българското председателството на ЕС (срокът за подаване напредложения е 30 декември 2016 г.). Те имаха възможност да избират между два примерни въпроса (като можеха да предложат и свой вариант) – „По-силни региони, по-силна Европа” и „Повече Европа в регионите”. Повече подкрепа събра първият въпрос.

Екипът на областния информационен център във Видин ще продължи да популяризира темата за Българското председателство, като всеки гражданин може да получи на място в офиса на центъра, по имейл или по телефона информация за този важен европейски и международен ангажимент на Република България в периода 1 януари – 30 юни 2018 г.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.