wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център-Видин проведе първата за годината си среща с общинската администрация, социалното направление, детски градини и доставчици на социални услуги от Видин

168 млн. лева предвижда да привлече чрез реализацията на 150 проекта до 2020 г. Община Видин. Сумата и броят проекти са заложени в Общинския план за развитие, стана ясно по време на първата за новата година информационна среща на екипа на Областен информационен център-Видин с представители на най-големия бенефициент в областта - Община Видин (общинска администрация), Направление “Социални услуги и здравни дейности” към общината, директори на детски градини от Видин и доставчици на социални услуги.

На срещата експертите в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков и Яна Гъркова представиха възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, актуални за Община Видин (Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони).  

Експертът Цветомир Ценков посочи, че в момента Община Видин (общинската администрация)е водещ бенефициент в областта която изпълнява 7 проекта на стойност 24 424 964 лв. (от общо 60 проекта по Оперативните програми за цялата област на стойност 47 967 683 лева). Видинската община изпълнява и най-големият като стойност проект в областта - “Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин – втора фаза” за 22 270 043 лв.

Като ползва възможностите на оперативни програми „Региони в растеж” и „Развитие на човешките ресурси” в следващите години общината ще увеличи многократно броя на проектите си и инвестициите от тях, заяви още Ценков и посочи, че така ще се подобри съществено градската среда (ремонти на обществени сгради и пространства) и ще се доразвият социалните услуги (временна заетост, подкрепа за уязвими групи, квалификация и преквалификация).

Цветомир Ценков и Яна Гъркова представиха на присъстващите и възможностите на Програмата за развитие на селските райони, в контекста на Местната инициативна група Видин-селска част – Ново село. Ценков посочи, че чрез групата общината ще може да подкрепи селата, като така и идеите на селски кметове и жители на селата от видинска община, споделени с екипа на областния информационен център, ще могат да се реализират с подкрепата на Европейските фондове.

Яна Гъркова акцентира на подкрепата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за детските градини във Видин. Те могат да се възползват от предстоящата процедура за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

Двамата експерти в Областен информационен център-Видин информираха участниците в срещата и за процедурата за самостоятелна стопанска дейност, към която интереса на гражданите на видинската община е изключително висок. Цветомир Ценков посочи, че при стартирането на процедурата екипът на ОИЦ ще направи специално информационно събитие, за да отговори на интереса. Яна Гъркова презентира отворената в началото на 2017 г. процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, като акцентира, че по нея са допустими широк кръг бенефициенти – общини, неправителствен сектор, доставчици на социални услуги, работодатели.

В края на срещата екипът на ОИЦ-Видин благодари за ползотворното си сътрудничество с Община Видин. Цветомир Ценков и Яна Гъркова посочиха, че задълбочаването на партньорството между областния информационен център и общинската администрация изцяло е в интерес на гражданите, защото Община Видин работи едновременно по всички възможности, осигурени от Европейските фондове в България – Оперативните програми, трансграничните програми със Сърбия и Румъния и Програмата за развитие на селските райони, а ОИЦ-Видин винаги е в готовност да съдейства, в рамките на правомощията си, на проектните намерения на общината.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.