wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 25 април- 16 май 2017 година ОИЦ – Видин започва кампания за популяризирине на проекти финансирани с европейски средства в Област Видин. Кампанията е част от инициативата „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 те ОИЦ чрез която се отбелязват три важни дати за ЕС и България- 60 години от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10 годишни членството на България в ЕС, както и 6 години -  мрежата на ОИЦ.

Първата част от капманията започва с Ден на отворените врати на ОИЦ Видин, който ще се проведе 25 април 2017 година. Ще бъдe представена на обществеността и медиите, фотоизложба на 22 проекта финансирани от ОП”Региони в растеж ”  и Програмата за развитие на селстите райони, в област Видин.

Втората част от кампанията предвижда  провеждането  на информационни срещи с бенефициенти по проекти с европейско финансиране и общественост, съвместно с Български червен кръст Видин. Информационната поредица ще се проведе в десетте общини от област Видин в периода 3 май -16 май 2017 година като ще бъдат представени 23 проекта финансирани от ЕСФ и Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 


Видин е един от шестте града, в които ще се проведе общ Ден на Европейския социален фонд. Събитието е насрочено за 12 май, като в летният театър на крепостта “Баба Вида” ще бъде чествана годишнината на ЕСФ. В рамките на събитието ще бъдат представени успешни проекти на трите програми, съфинансирани от ЕСФ – Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

#Europe in my region

The District information point – Vidin (DIP) starts a regional campaign for promoting the EU funded projects in Vidin region, which will start on April25 continuing by May 16, 2017.The campaign is part of the national initiative “United for Europe” of the 28 District information points initiated to mark three significant dates for EU and Bulgaria: the 60anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the DIPs network.

The first part of the campaign begins with an Open Day of the DIP - Vidin, on April 25, 2017. During the day a photo exhibition of twenty-two projects (22) funded by the OP “Regions in growth” and the Rural Development Program from Vidin district shall be presented to public and media.

The second part of the campaign envisages conducting informational meetings with beneficiaries of EU-funded projects and public together with the Bulgarian Red Cross Vidin. The information series will be organized in each of the tenth (10) municipalities of Vidin district from May 3 to May 16, 2017. Twenty three (23) projects financed by the ESF and the Fund for European aid to most deprived shall be subject of detailed information.

Vidin is one of the sixth cities- center of celebrations of the 60th anniversary of the European Social Fund. They will take place in the Summer Theater of "Baba Vida" Castle, on May 12. The most significant projects funded by the Operational Programs "Good Governance", "Development of Human Resources" and "Science and education for smart growth” will be promoted accordingly. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.