wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Европа в моя регион, през моите очи“

ОРГАНИЗАТОР: Областен информационен център–Видин

ТЕМА НА КОНКУРСА„Европа в моя регион, през моите очи“

ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

  • 60 години  Европейски социален фонд (ЕСФ)
  • 10 години от присъединяването на България към ЕС
  • 6 години Областен информационен център-Видин (ОИЦ)

Условия за участие

Конкурсът е предназначен за ученици от 5 до 12 клас в училища от Видинска област.

Критерии за оценяване:

Есетата трябва да бъдат самостоятелно подготвени с обем до три стандартни печатни страници

  • Авторски текст, изразен в есеистична форма
  • Оригиналност в изразните средства;
  • Спазени срокове и изисквания;
  • Спазени норми на българския правопис.

Фотографиите/колажите трябва да бъдат самостоятелно подготвенивъв формат JPG и с големина до 15 MB.

  • Авторска фотография на европейска тематика – обекти и дейности, финансирани с европейски средства;
  • Оригиналност в изразните средства;
  • Спазени срокове и изисквания;

Краен срок за изпращане на творбите 5 май 2017 г. на ел. адрес:oic.vidin@eufunds.bg или на адрес: Видин, 3700, пл. Бдинци 2, Областен информационен център-Видин.

Всеки участник в надпреварата посочва име, клас, училище, населено място, адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка.

КЛАСИРАНЕ:Есетата и фотографиите ще бъдат оценени от две независими комисии до 11 май 2017 г. Есето и фотографията/колажът получили най-високи оценки ще бъдат класирани на първо място.

Награждаването ще се състои на 12 май 2017 г. на театралната сцена на крепостта „Баба Вида“.

 

НАГРАДИ :

1 място есе – цифров фотоапарат

1 място фотография/колаж – цифров фотоапарат

Поощтрителни награди

 

С участието си учениците се съгласяват писмено творбите им да бъдат ползвани безвъзмездно от организаторите на конкурса – Областен информцаионен център-Видин и Община Видин в рамките на проект Проект „Областен информационен център – Видин”. Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05SFOP001-4.001-0021-C01 от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от община Видин.

 

* Конкурсът се изпълнява в рамките на националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28 информационни центъра в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.