Печат на тази страница

Интерес от представители на всички групи бенефициенти има към започналите от 3 октомври срещи на Областен информационен център-Видин в селските общини от областта за представяне на актуални и предстоящи за отваряне до края на 2017 г. мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Освен ръководители и експерти от общинските администрации в петте общини (Белоградчик, Бойница, Брегово, Ружинци и Кула) в отделните срещи се включиха и представители на различни групи от местната общност, които имат проектни идеи или намерения.

В Белоградчик в срещата участваха собственици на къщи за гости, представители на културните институти, на неправителствените организации; пенсионерският клуб и земеделци се включиха в събитието в Бойница; местните институции поставиха своите въпроси на срещата в Брегово; читалищни дейци се включиха в събитието в Димово; в Ружинци и Кула присъстваха участници от различни групи потенциални бенефициенти от местната общност. 

 На всички участници в срещите екипът на Областен информационен център-Видин представи актуални и предстоящи мерки по ПРСР, към които има значим интерес на местните бенефициенти: 6.1„Създаване на стопанства на млади фермери“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.6 „Инвестиции и технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Интерес на информационните събития предизвика и представянето на инициативата на Европейския съюз WiFi4EU за изграждането на WiFi безжични точки за предоставяне на безплатен интернет в открити пространства и на обществени места в 6000 до 8000 общини в целия ЕС до 2020 г.

Екипът на ОИЦ-Видин предостави на участниците в срещите разработени собствени информационни материали с актуалните възможности за кандидатстване по ПРСР до края на годината, както и проучи специфичния интерес на местните общности в отделните общини с оглед на подготовката на следващи информационни събития и разширяване на партньорските отношения.

Срещите от цикъла на видинския областен информационен център за ПРСР ще продължат до края на настоящата седмица със събития в Чупрене, Макреш, Ново село и Грамада. През месец ноември 2017 г. в областния град ще бъде проведена отделна информационна среща за бенефициентите от община Видин, на която ще бъдат представени актуалните проектни възможности по Оперативните програми и подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие).

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Галерия със снимки