wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Лорета Лазарова и Габриел Иванов участваха в реалния работен процес на Центъра и се включиха в информационна среща в Ново село

 

Днес Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) бе работодател за един ден на двама ученика от ПГ „Проф. Асен Златаров”-Видин. В рамките на инициативата на „Джуниър Ачийвмънт”, в която центъра се включва за четвърта поредна година, Лорета Лазарова и Габриел Иванов (ученици от XII Б клас) се запознаха с дейността на ОИЦ-Видин и се включиха в реалния работен процес на офиса.

            За първи път младите мениджъри взеха участие в информационна среща в Ново село, част от цикъла на областния информационнен център за представяне на актуални и предстоящи мерки по Програмата за развитие на селските райони до края на 2017 г. Те видяха как се прави презентация, към какви мерки имат интерес потенциалните бенефициенти от община Ново село - кметът Георги Стоенелов, общинска администрация, читалище, библиотеки, както и какви въпроси отправиха те към екипа на центъра.

            Лорета Лазарова и Габриел Иванов се включиха и в предоставянето на информация на посетителите на офиса. Младите мениджъри видяха и как екипът на ОИЦ изпълнява и комуникационната си функция, като предоставя информация на медиите.

            Лорета Лазарова и Габриел Иванов, които изучават специалност „Икономика и мениджмънт“, изразиха задоволство от участието си в инициативата „Мениджър за един ден“ и споделиха, че наученото в ОИЦ-Видин ще им е от полза за по-нататъшната им професионална реализация. Габриел участва в иницативата за първи път, Лорета миналата година е била мениджър във видиннска неправителствена организация.

            Преди Лорета и Габриел, през изминалите години, петима младежи, всички възпитаници на  ПГ „Проф. Асен Златаров”, поеха за един ден управлението на ОИЦ-Видин: през миналата година Лорета Любенова от XII Б клас;  през 2015 г. Димана Димитрова от XI Б клас и Денислава Кънчева от XI Г клас. Първите мениджъри – през 2014 г., бяха  Илияна Йорданова от  XI Д клас и Петър Михайлов от XI В клас.

            Освен редовно участие в инициативата „Мениджър за един ден“, екипът на Областен информационен център-Видин активно работи и по други канали с младите хора. В Центъра от четири години редовно се провеждат стажове на видински ученици, по време на които те се запознават, както с дейността на ОИЦ, така и с възможностите, които се предоставят по Европейските структурни и инвестиционни фондове в България; екипът на ОИЦ подкрепя работата на видинския детски и младежки парламент; провеждат се информационни срещи в училищата за популяризиране на актуални процедури, както и се организират отделни събития по покана на младите хора или за важни европейски дати и годишнини.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.