wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Интерес към мерките за инвестиции в инфраструктурата и за бизнеса проявиха в Чупрене, Макреш, Ново село и Грамада

 

150 души - представители на всички групи бенефиценти – общини, бизнес, неправителствени организации, читалища, земеделци, участваха в цикъла от срещи на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).  В десетте селски общини от областта бяха представени актуалните и предстоящи за отваряне до края на 2017 г. мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

В периода 3-18 октомври 2017 г. екипът на ОИЦ-Видин представи мерки по ПРСР, към които има значим интерес на местните бенефициенти: 6.1„Създаване на стопанства на млади фермери“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.6 „Инвестиции и технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Както в първите срещи от цикъла, така и в последните четири информационни събития – в общините Чупрене, Макреш, Ново село и Грамада присъстваха представители на различните групи бенефициенти, с интерес към мерките от ПРСР, които позволяват реализацията на техни проектни намерения и идеи. В Чупрене и Ново село участниците в срещата акцентираха на подмярка 7.2; местната власт в Грамада заяви интерес за интервенции в пътната и спортна инфраструктура; възможност за започване на нов бизнес в Чупрене може да се осъществи чрез мярката за инвестиции и технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията на горски продукти; в Макреш искат да реализират важни инфраструктурни обекти, чрез кандидатстване по ПРСР.

И на заключителните четири срещи от цикъла, екипът на ОИЦ-Видин, в отговор на големия въпрос запитвания от посетители на офиса, специално изтъкна възможностите на две подмерки за започване на нов бизнес в селските общини или разширяване на възможностите на съществуващ такъв – чрез кандидатстване по подмерки  6.1„Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Представителите на общинските администрации в Чупрене, Макреш, Ново село и Грамада, участници в информационните събития на ОИЦ, проявиха интерес и към представянето на инициативата на Европейския съюз WiFi4EU за изграждането на WiFi безжични точки за предоставяне на безплатен интернет в открити пространства и на обществени места в 6000 до 8000 общини в целия ЕС до 2020 г. Екипът на ОИЦ ги призова да се възползват още от първата покана по инициативата, която се очаква да се отвори през месец декември или в началото на 2018 г.

Вторият за годината цикъл от срещи на видинския областен информационен център ще приключи през месец ноември 2017 г. с информационно събитие специално за бенефициентите от община Видин. На него ще бъдат презентирани актуалните проектни възможности по финансирания от ПРСР подход ВОМР (Водено от общностите местно развитие), както и по Оперативните програми.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.