wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Кметовете на населените места от община Видин представиха проектните си намерения, които могат да реализират чрез местната инициативна група

Днес в заседателната зала на Общински съвет-Видин екипът на Областен информационен център-Видин организира информационна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от община Видин. На срещата, първо информационно събитие изцяло насочено към 33-те населени места в най-голямата видинска община, бяха представени мерки за финансиране на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони чрез Местна инициативна група „Видин селска част - Ново село“.

Управителят на Центъра Мариела Савкова презентира Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, както и Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата.

В срещата се включиха всички 33-ма кмета и кметски наместника на населените места (гр. Дунавци и 32 села). Целта на събитието бе освен детайлно представяне на информация за мерките от ПРСР, така и активна дискусия за приоритизиране на възможностите от Програмата, които могат да се реализират чрез МИГ-а, като се отчетат най-належащите потребности на местната общност.

Кметовете и кметските наместници изложиха върху специално изготвени от екипа на ОИЦ индикативни проектни фишове идеините си намерения, които могат да реализират чрез местната инициативна група. Сред предложените неземеделски дейности преобладават идеите за ремонт на селската пътна инфраструктура – вътрешноселски пътища и тротоари, но и изграждане на водопроводи, ремонт на обществени пространства, изграждане или ремонт на православни храмове/параклиси, нови спортни площадки или реновирането на съществуващи такива. Бяха предложени и ремонти на читалищни сгради, създаване на туристически центрове, както и на дом за стари хора. Всички идеи бяха обсъдени с екипа на ОИЦ-Видин, който прикани кметовете при необходимост от допълнителна информация да се обръщат към служителите в центъра.

  Екипът на областния информационен център ще проведе още една среща за популяризиране на възможностите на МИГ „Видин селска част - Ново село“. На нея ще бъдат поканени земеделските произовидители от Община Видин, които ще получат подробна информация за земеделските мерки за финансиране от ПРСР в рамките на местната инициативна група.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.