wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За първи път бяха подробно представени и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

 

Среща за представяне на Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми за 2018 г. организира днес екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). На участниците в събититието – представители на неправителствения сектор, бизнеса, местните власти (кметът на община Ружинци Александър Александров и експерти от общините Видин и Ново село) и областната администрация, екипът на Центъра презентира предстоящите процедури по всички Оперативни програми до края на 2018 г.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи процедури „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ и „Социално-икономическа интерграция на уявзими групи“, финансирани от Оперативна програма „Развтие на човешките ресурси“; както и „Стимулиране на внедряването на иновации в предприятията“, „Развитие на иновационни клъстери“ и Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ бе презентирана и предстоящата процедура „Развитие на туристически атракции“, както и бе акцентирано на възможностите, които предлага съфинансирания от Програмата „Фонд за градско развтие“.

Към местните власти е насочена процедура „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“; училища, детски градини, работодатели, неправителствен сектор са потенциални бенефициенти по една или повече от представените шест процедури, финасирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образованиие“, „Въвеждане на дуална система на обучение (ДОМИНО 2)“, „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, „Да работим в България“ и „Изграждане на регионални научни центрове“.

Участниците в събитието бяха запознати от екипа на Центъра и с възможностите за кандидатстване по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ).

Управителят на ОИЦ Мариела Савкова подчерта че ФМ на ЕИП и НФМ води до намаляване на социалните и икономически различия в Европа, както и до усилване на връзките с донорските държави. Тя представи в детайли новия Фонд за регионално сътрудничество, като посочи че той добавя стойност към останалите грантове и към Европейския  транграничен и транснационален фокус.

Чрез първата си покана Фондът насърчава обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики, както и в изграждане на капацитет на институциите. Основно изискване към проектите е да включват участници от поне три страни, като поне две от страните бенефициенти и поне една от гранични за тях страни, в т.ч. Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Срокът за кандидатстване е 01.07.2018 г.

Мариела Савкова заяви че допустимите участници по поканата обхващат всички групи потенциални бенефициенти: Общини, организации, притежавани или частично собственост на общини, асоциации на общини; Асоциации на регионите; Държавни структури, държавни предприятия, държавни организации; Организации на гражданското общество, социални предприятия с нестопанска цел, сдружения на интереси на юридически лица, фондации и фондове за дарения; Фирми; Кооперации (производство, жилища, потребители); Социални партньори (синдикати, браншови асоциации, асоциации на работодатели, търговско-промишлени палати).

Те ще имат възможност да кандидатстват по всички пет приоритетни сектора на ФМ на ЕИП и НФМ:

  • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
  • Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
  • Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
  • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права;свободи;
  • Правосъдие и вътрешни работи

Мариела Савкова посочи двете изключителни предимства на първата покана по Фонда: улеснено кандидатстване (включително чрез първоначално депозиране само на идейна концепция), както и облекчени условия за финансиране – банкова гаранция само върху авансовото плащане. Това ще е от особена полза за организации, които имат по-малък проектен опит, заяви управителят на ОИЦ-Видин.

В края на срещата, екипът на областния информационен център благодари за високия интерес и представи предстоящото в работата си до края на годината – две информационни кампании във всички общини на територията на областта; участие в общата инициатива на националната мрежа от информационни центрове за ЕСИФ; отбелязване на Деня на Европа; подкрепа и участие в кампании на европейските институции, както и оргинизиране на специални информационни събития по покана на бенефициентите.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.