wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общинската администрация с проектна готовност за интервенция в улици, обществени площи и образователна инфраструктура по Програмата за развитие на селските райони

 

От гр. Кула днес стартира цикълът от срещи за представяне на финансови инструменти за собствен бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На събитието, в което се включиха кметът на Община Кула д-р Владимир Владимиров, заместник-кметът Людмил Лалов, служители в общинската администрация и представители на местната общност, екипът на Областен информационен център-Видин представи микрокредитната линия със споделен риск, както и други възможности за бизнеса и земеделските производители, подкрепени финансово от ЕС.

Управителят на Центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков акцентираха на големия брой допустими групи потенциални бенефициенти по инструмента за собствен бизнес, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и възможноста местната общност да стартира или доразвие собствен бизнес, което ще подкрепи икономическото развитие на Кула и ще насърчи предприемачеството.

На участниците в срещата екипът на ОИЦ-Видин представи и актуалните възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми).

Кметът на Община Кула д-р Владимир Владимиров посочи че местната власт има проектна готовност за интервенция в улици, обществени площи и образователна инфраструктура по подмярка 7. 2 от Програмата за развитие на селските райони. Социалната инфраструктура също е в приоритетите на общината, за което ще се търси европейско финансиране, заяви още кметът на Кула.

Екипът на ОИЦ-Видин запозна служителите в общинската администрация и с отворената покана на Фонда за регионално разивитие по Норвежката програма. Управителят Мариела Савкова представи и още една възможност за международно сътрудничество, финансирана от ЕС, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – процедурата за транснационално сътрудничество.

Срещите от първия за годината цикъл на ОИЦ-Видин ще обхванат всички общини на територията на областта. Във всяка от тях освен финансовите инструменти и другите възможности за подкрепа от ЕС, чрез Оперативните програми и ПРСР, ще може да се задават на място въпроси на експертите в центъра, както и да се обсъждат с тях най-подходящите за съответната община или бенефициент процедури или мерки за кандидатстване.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Последно променена в Вторник, 17 Април 2018

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.