wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 100 души се запознаха с финансовите инструменти по ОПРЧР И ОПИК и възможностите за микрокредитиране

 

Днес екипът на Областен информационен център-Видин, съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, проведе информационна среща за финансиране на стартиращ бизнес от еврофондовете, насочена към стартиращи предприемачи от уязвими групи, компании със социална насоченост, предприятия в начален етап на развитието си и безработни лица, които искат да започнат свой бизнес. Над 100 души се включиха в събитието, което продължи повече от час и половина.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков приветства участниците в срещата и посочи, че тя е насочена към всеки гражданин, който иска да започне или доразвие бизнеса си; всеки който иска да започне работа и сам да определя как да се развива. „Затова днешната среща е от съществено значение и за Общината, тъй като сред приоритетите в управлението ни е да подкрепяме и създаваме условия за предприемачеството и да вървим напред“, подчерта Огнян Ценков.

Експертите от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД Румяна Павлова и Кремена Григорова представиха финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бе разяснено че допустими крайни получатели по финансовия инструмент са уязвимите групи, млади предприемачи, включително самонаети, стартиращи и социални предприятия, а сред недопустимите са земеделските производители, предприятията в затруднение, тези с бизнес в чужбина и др.

Участниците в срещата бяха запознати и с инструментите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чийто ресурс възлиза на малко над 300 милиона лева и покрива целия жизнен цикъл на едно предприятие: от най-ранната фаза на концепция до финансиране на съществуващи компании с висок потенциал за растеж (Фонд за Ускоряване и начално финансиране, Фонд за рисков капитал, Фонд Мецанин/Растеж, Фонд за Технологичен Трансфер).

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова заяви че хубавата новина е че предстои нова процедура с обновени параметри на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ и процедура за избор на финансови посредници на ФИ “Гаранции за микрокредитиране“, което ще даде нови възможности за потенциалните бенефициенти.

Представители на  избраните финансови посредници от ФМФИБ: „Микрофонд“ АД и „СиС Кредит“ АД, за управление на ресурс от 3,4 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представиха финансовия инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" и условията за отпускане на микрокредити на стартиращи и социални предприятия с размер на кредитите - от 5000 лв. до 48 895 лв. и срок - до 10 години.

Георги Бресковски, изпълнителен директор на „Микрофонд“ АД, представи конкретните параметри на микрокредитирането, което предоставят те като финансов посредник. Кредитът, отпускан от „Микрофонд“ АД, е с фиксирана лихва от 2.9% (за хора от уязвими групи) или от 4.35%. Няма никакви такси, единствено нотариална заверка на договора.

Мирослав Цанковски, кредитен експерт в СиС Кредит“ АД, посочи че отпускания кредит при тях е от 5000 до 48 895 лева с фиксиран годишен лихвен процент от 3% до 7.2% в зависимост от това дали кандидатът е от уязвима група или не и в зависимост от степента на реализация на проекта. Компанията предлага облекчения като липса на такси за кандидатстване и управление на заема, възможност за до 2 години гратисен период за плащане на главница и др.

В края на срещата управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова благодари на лекторите и  участниците в нея и посочи че екипът на областния инфромационен център е на разположение на гражданите и предприемачите с информация за възможностите на финансовите инструменти, както и за всичко свързано с европейското финансиране в България.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.