Печат на тази страница

Съорганизатори на форума са Община Видин и Областният информационен център- Видин. В него се включиха кметът Огнян Ценков, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, областният управител на Видин Албена Георгиева, кметове на общини и председатели на общински съвети, представители на държавни, образователни и културни институции, на бизнеса и неправителствения сектор, граждани.

Огнян Ценков поднесе приветствие към участниците в събитието, което се проведе в залата на Общински съвет – Видин. Той определи дискусията като ключова, защото резултатите от Кохезионната политика на Европейския съюз са видими и сближаването между регионите чрез инвестиции във всички сфери ще продължи и през следващия програмен период, но същевременно подчерта, че спецификата на местните потребности също трябва да се отчете. „От нас зависи да дадем своя принос за бъдещето си. Ние трябва да предложим приоритетите си, за да може програмирането на национално ниво да отчете нуждите на Видинския край”. Ценков отбеляза, че в този програмен период бенефициентите от областта имат повече проекти, особено в сферата на бизнеса. Активността обаче трябва да продължи, да се създават работни места, да има качествена инфраструктура и младите хора да остават тук. „Като кмет на Община Видин винаги съм казвал и съм се опирал на този принцип в работата си, че трябва да има реално работеща връзка между местното, националното и европейското ниво“ – заяви Ценков.

Заместник-министър Деница Николова представи новото райониране на страната до 2027 година и реформата на регионалната политика, в синхрон с кохезионната политика на Европейския съюз. Тя се спря на възможностите, които ще се открият пред общините, разположени на територията на бъдещия Дунавски регион, където попада и Видин съгласно проекта на нов Закон за регионалното развитие. И обясни, че ще бъде въведен двустепенен модел на управление на регионални съвети за развитие в регионите, които ще получат функции по разглеждане и одобрение на местните прироитети и проекти, които ще залегнат за финансиране от европейските фондове в следващият програмен период.

Презентация на новия пакет регламенти и бюджет на третата многогодишна рамка на ЕС за България 2021-2027 г. направи Мариела Савкова, управител на Областен информационен център – Видин. Акцент в представянето й беше силната регионална дименсия на следващата мнгогодишна финансова и целта за намаляване на разликата между нивата на развитие на различните региони. Специално внимание в регламента е отделено на най-малко облагодетелстваните, селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, както и тези с ниска гъстота на населението. Тя подчерта, че новият регламент дава възможност на България да приложи инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР), както и всички останали териториални инструменти по цел „Европа по-близо до гражданите“ от ЕФРР, основани на териториалните и местните стратегии за развитие, за да приложи подходът за интегрирано териториално развитие. По отношение на новите правила на европейския бюджет Савкова подчерта, че увеличението от 8% на бюджета за България е отговорност, която налага двата процеса на подготовка на новия програмен период и на управлението на програмите от настоящия период да вървят паралелно, поради това че междинния преглед на новата финансова рамка през 2025 г. ще бъде само две (2) години след приключване на настоящият програмен период.

Накрая тя обобщи, че в следващата половин година на България и предстои да определи приоритетите на инвестициите  от ЕС за периода 2021-2027 г. и затова е важно преди да ги изведе, да се  чуе гласът на местните общности. Освен това, за да се подобри ефективността на инвестициите в региона е необходимо да се изготвят анализи на въздействието на финансирането от ЕС и да се предложат работещи решения, които правят регионите по- силни, а животът на хората особенно в изоставащите и периферните региони по- добър включително чрез децентрализация на системата за управление на средствата от ЕС, по-близо до хората и потребностите.  

В края на срещата бяха поставени въпроси от присъстващите относно разширяване на възможностите през новия програмен период на по-малките и слабонаселени общини да кандидатстват за европейско финансиране.

Гражданският диалог на тема “Бъдеще на Кохезионната политика - визия за развитие на Област Видин“ е част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. и регламентите за новия програмен период и отбелязването на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

PA081043 1           PA081044 1           PA081052 1