Печат на тази страница

Проекти за общо над 8,3 милиона лева се изпълняват в Кула, Макреш, Чупрене и Белоградчик

Възможностите за кандидатстване през 2019 г. (проект на Индикативните годишни работни програми – ИГРП) представи от 22 до 25 октомври в четири видински общини екипът на областния информационен център в рамките на втория си за годината цикъл от срещи. Потенциалните бенефициенти от Кула, Макреш и Чупрене получиха подробна информация за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони“, а участниците в събитието в Белоградчик и за предстоящите процедури по оперативна програма „Околна среда, които са актуални за „града под скалите“.

Проектната активност в четирите видински общини е висока, като в тях в момента се изпълняват проекти общо за над 8,3 милиона лева стана ясно по време на срещите. В Кула, кметът д-р Владимир Владимиров сподели, че в момента общината изпълнява 3 проекта, финансирани от ПРСР, на стойност 800 000 лв. – ремонт на улици в гр. Кула; ремонт на покрива и салона на читалището в гр. Кула; изграждане на отопляема автоспирка в общинския център. Предстои изпълнието на още проекти по ПРСР – за ремонт на междуселски пътища (Цар Петрово, Тополовец, Старопатица), както и финализирането на един проект по трансграничната програма със Сърбия, като наскоро е завършен успешно и друг проект по същата програма.

            В Макреш изпълняват социални проекти на стойност над 730 000 лв., съобщиха секретарят на общината Ванюша Василева и специалистът по проекти в местната администрация. По процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са назначени 36 човека – домашни помощници и социални асистенти, които обслужват 50 потребители. По проект „Топъл обяд в община Макреш“, финансиран от Оперативна програма „Храни“, се обхванати 60 потребители.

            В Чупрене общината изпълнява проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения в самообслужването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 494 609 лв. По проекта е създаден Център за почасово предоставяне на услуги, който обслужва 245 човека. Община Чупрене е получила и одобрение на проект по ПРСР на стойност 3,5 милиона лева, с който ще се извърши реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Горни Лом, Долни Лом, Средогрив и Репляна, заяви секретарят на общината Асен Джунински.

            В Белоградчик, по Оперативна програма „Региони в растеж“ се изпълняват проекти на стойност 4 461 178 лв., с реализацията на които се извършва обновяване на общински и държавни сгради, обекти от образователната, културна инфраструктура, сгради на съдебната система и жилищни блокове. По същата програма ще се интервенира в сгради, свързани с деинстутионализацията, като проектът е на стойност 1 146 329 лв. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се реализира проект на стойност 499 396 лв., а по Оперативна програма „Храни“ – за 23 039 лв. Така, в „града на скалите“ инвестициите от ЕСИФ, чрез оперативните програми, са на стойност 6 129 942 лв., посочи заместник-кметът Росен Младенов.

Проектната активност може да бъде повишена и чрез канидатстване по подмярка 6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която финансира широк кръг дейности в услугите и производството и е насочена към бизнеса, земеделските произоводители и занаятчиите. Екипът на ОИЦ запозна подробно участниците в срещите в Кула, Макреш, Чупрене и Белоградчик с изискванията за подмярката и раздаде информационни материали за нея. Посетителите на информационните събития научиха повече и за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г.

И в четирите общини, освен задаване на въпроси за актуални и предстоящи процедури и мерки, изказаха и становище, че е необходимо да се намери решение с намаляването на броя на точките при оценката на проекти по ПРСР за населените места с малък брой население, защото това прави неконкурентни проектите на селските общини от Видинския край. В Чупрене, секретарят на общината Асен Джунински заяви че по тази причина в първия програмен период по ПРСР Чупрене е имала десет проекта, а в момента ще изпълни един проект по тази програма. Екипът на ОИЦ-Видин ще отрази в доклад мненията и предложенията, изказани от бенефициентите на информационните срещи и ще го предаде на институциите, които планират и програмират управлението на средствата от ЕСИФ.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C02 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки