Печат на тази страница

Възможностите за стартиращи и нови фирми и Индикативните годишни работни програми за  2019 г. представи екипът на ОИЦ-Видин

Видинският бизнес е получил одобрение на 47 проекта по ОПИК на стойност 36 726 768 лв. във втория програмен период, при спечелени само 7 проекта на стойност 11 872 530 лв. в периода 2007-2013 г. Така, като съвкупност, проектите на бизнеса в област Видин се нареждат на второ място след най-големия бенефициент на европейски средства в областта - Община Видин. Общината през втория програмен период е получила финансиране по 16 европейски проекта на стойност 58 162 009 лв., от които 12 проекта са финансирани от Оперативните програми (на стойност 55 793 910 лв.), 3 проекта от Програмите за трансгранично сътрудничество (на стойност 1 433 184 лв.) и един проект от Финасовия механизъм на ЕИП-Норвежка програма (на стойност 934 915 лв.). Това стана ясно на среща на екипа на ОИЦ-Видин за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков акцентираха на преимуществата на процедурата – тя финансира стартиращи и нови фирми, регистрирани след 31.12.2016 г.; осигуряват се бонус точки за кандидатите от Видин и за жени предприемачи; интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е изключително висок за ОПИК – до 80 %; с БФП от 50 000 до 200 000 лв. ще се окаже съществена подкрепа за създаването и развитието на местен малък и среден бизнес. Представители на банковия сектор и експерти с опит по проекти, финансирани от ОПИК, представиха варианти за финансиране при одобрен проект чрез банкова гаранция, кредит чрез финансово или имуществено обезпечение и др. Потенциалните бенефициенти по Програмата поискаха по нея да се отчете и регионалната специфика на видинския бизнес за бъдещите процедури по ОПИК и да се финансират и търговия, транспорт, ресторантьорство и хотелиерство и др.

Участниците в  срещата бяха запознати и с възможностите за кандидатстване през 2019 г. (проект на Индикативните годишни работни програми – ИГРП), като бяха презентирани предстоящи процедури по оперативни програми „Развитие на човешките ресури“,  „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Иновации и конкурентоспособност“.

На присъстващите на информационното събитие представители на Община Видин, бизнеса, неправителствения сектор и граждани екипът на ОИЦ представи и Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. Съгласно нея, България ще получи 8 % средства повече от Европейските фондове в третия за нас програмен период, като за редица други страни има намаление на средствата след 2021 г. – Унгария, Полша, Франция, Люксембург, Германия, Малта и др. Сред другите важни промени в Рамката са намаляването на средствата за трансграничните програми в общоевропейски мащаб, както и увеличаването на процента на съфинансиране на програмите от страна на националните държави. Подкрепата по линия на Кохезионната политика се запазва, увеличава се финансирането за изоставащите райони, улеснява се и използването на финансовите инструменти, бе посочено още на срещата.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C02 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.