Печат на тази страница

Значително увеличение на проектите на бизнеса във втория програмен период, общините Видин и Белоградчик са водещи бенефициенти

Над 4 500 души са потърсили съдействие от екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за възможностите за европейско финансиране в периода 2016-2018 г. – 2701 посетители в офиса на центъра и 1845 участници в събития. Това заяви на среща с медиите управителят на ОИЦ Мариела Савкова. Тя посочи че са отправени над 1900 въпроса от бенефициентите, като освен на място експертите от Центъра са осигурили информация за програмите на ЕСИФ в България и на 76 информационни събития, които са обхванали всички общини на област Видин. Екипът на областния информационен център е работил успешно с всички групи потенциални бенефициенти, заяви още Савкова.

Управителят на ОИЦ-Видин посочи че във втория програмен период има значително увеличение на проектите на бизнеса – при 7 договора по ОПИК през 2007-2013 г., видинският бизнес към 03 декември 2018 г. има 50 проекта на стойност 39 254 733 лв. Така ОПИК е водеща оперативна програма, като брой договори и средства по тях, като изпреварва ОПРР,  по която са сключени 12 проекта на обща стойност 36 685 697 лв. Общо по оперативните програми и Фонд „Вътрешна сигурност“ до момента в област Видин са сключени 102 договора на обща стойност 115 117 355 лв., заяви Мариела Савкова.

Община Видин е най-големият бенефициент в област Видин, посочи експертът Цветомир Ценков. Общината през втория програмен период е получила финансиране по 16 европейски проекта на стойност 58 162 009 лв., от които 12 проекта са финансирани от Оперативните програми (на стойност 55 793 910 лв.), 3 проекта от Програмите за трансгранично сътрудничество (на стойност 1 433 184 лв.) и един проект от Финасовия механизъм на ЕИП-Норвежка програма (на стойност 934 915 лв.). Вторият по брой договори и финасиране от тях бенефициент в областта е Община Белоградчик, посочи още Цветомир Ценков. Местната власт в „града под скалите“ е привлякла 6 129 942 лв. от Оперативните програми, както и още европейски средства чрез инвестиции от ПРСР и други инструменти на ЕС.

На срещата с медиите бяха представени и резултатите от анкетата за бъдещето на Кохезионната политика в област Видин - резултат от гражданския диалог, осъществен от ОИЦ-Видин и Община Видин през м. октомври. Управителят на Центъра Мариела Савкова заяви че като основни проблеми в допитването жителите на област Видин са посочили безработицата, условията за предприемачество и политиките за младежта. С подкрепата на Европейските фондове до 2027 г. гражданите очакват най-вече повишена заетост, намаляване на бедните хора, повече предприятия с иновации, по-висока производителност на МСП, подобрени вътрешни връзки и модернизирано образование. Савкова представи и предложенията на участниците в гражданския диалог – отпадане на критерия за брой население за проектите по ПРСР на малките общини; допустимист по ОПИК на хотелите, ресторантите и сектор търговия; изготвяне на инвестиционна програма за слабонаселените райони в Северозападния район.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C02 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.