wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Вискок интерес предизвика сред местната общност в Макреш (общинска администрация, читалище, председател на Общински съвет) представянето на подохода ВОМР (Воденото от общността местно развитие). Управителят на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова запозна присъстващите със същността на ВОМР, като подчерта, че комплексната подкрепа, която се гарантира с прилагането му, поставя акцент на местните потребности („отдолу-нагоре") и осигурява възможност за съчетаване на финансирането от различни източници (5% от Програмата за развитие на селските райони, 17 % от Програмата за морско дело и рибарство и 5% от разпределените средства от оперативните програми - ОПИК, ОПРЧР, ОПРР, ОПНОИР, ОПОС). Мариела Савкова подчерта, че предимството на ВОМР, е че се явява единствена възможност за малките общини да получат финансиране от СКФ за своите проекти. Тези инициативи трябва да носят икономически ползи, за да осигурят работни места и услуги за населението в съответните селища, посочи управителят на ОИЦ-Видин. Председателят на Общински съвет-Макреш Перо Велков и секретарят на общинската администрация Ванюша Василева заявиха, че прилагането на ВОМР ще осигури на местната общност освен инвестиции и изграждане на капацитет, така необходим за по-малките общини. Екипът на ОИЦ представи на присъстващите на срещата и добри практики от първия програмен период, които могат да се използват в проектната активност в Макреш до 2020 г. Експертът „Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков запозна участниците в срещата с новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", като изтъкна, че акцентите, заложени в нея, са от особена важност за решаване на важни социални въпроси в региона, като младежка заетост, подкрепа за безработните лица над 54-годишна възраст, хората с увреждания и социално уязвимите групи и др. С днешната среща в Макреш екипът на Областен информационен център-Видин започна поредица от информационни събития за 2015 г. в общините от региона, чиято цел е не само да информират, но и да активизирират проектната активност на местната общност за възможностите на новия програмен период 2014-2020 г. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.