wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Основните инвестиции от европейските фондове в областта до момента са привлечени от община Видин ОИЦ-Видин ще работи за повишаване на проектната активност сред местната общност в цялата област, за да може през настоящия програмен период подкрепата от европейските фондове да достигне до всички групи бенефициенти и да ускори икономическото развитие на региона. Това заяви на днешната среща с медиите управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова. С два цикъла срещи - за Воденото от общността местно развитие (ВОМР) и за приоритетите в новите Оперативни програми, както и с участието си в национална инициатива на мрежата 28 информационни центъра, ОИЦ-Видин ще организира общо 37 събития само до средата на настоящата година, посочи още Савкова. Управителят на ОИЦ-Видин подчерта, че със започналия цикъл от срещи за ВОМР се акцентира върху ползите за малките общини в област Видин от създаването на Местни инициативни групи (МИГ), като целта е цялата местна общност да бъде привлечена към създаването на МИГ и определянето на приоритетите за развитието й. Мариела Савкова посочи още, че предимството на ВОМР, е че се явява единствена възможност за малките общини да получат финансиране от СКФ за своите проекти. В първия период само една община от област Видин (Чупрене) се е включила в МИГ и затова екипът на ОИЦ иска да насърчи този процес, заяви още Мариела Савкова. Експертът „Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков запозна медиите с изпълнението на Оперативните програми в област Видин за първия програмен период. Той подчерта, че за периода 2007-2013 г. основните инвестиции от Европейските фондове (по линия на Оперативните програми) са привлечени от община Видин - 28 проекта на стойност 113 659 809 лв. от общо 128 проекта за цялата област Видин на стойност малко над 147 млн. лв. Сред по-малките общини в региона най-много средства от Оперативните програми са привлекли общините Белоградчик (15 проекта на стойност 5 629 280 лв.), Чупрене (5 проекта на стойност 963 357 лв.), Кула (5 проекта на стойност 950 828 лв.), Димово (5 проекта на стойност 763 068 лв.) и Брегово (7 проекта на стойност 640 216 лв.). ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект на община Видин - № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център - Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.